Nazwa przedmiotu:
Grafika inżynierska
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Rafał Gałczyński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_10
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt: liczba godzin według planu - 30 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10 h, przygotowanie do sprawdzianów zaliczeniowych oraz przygotowanie do wykonania zadań projektowych - 20 h, śledzenie internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych dotyczących problematyki CAD w celu pozyskania potrzebnych informacji – 10h, śledzenie stron internetowych pozwalających na poznawanie nowych programów komputerowych CAD – 20h, pozyskiwanie informacji z komputerowych baz danych obejmujących standardowe, powtarzalne elementy tzw. bloki (strony internetowe producentów produktów sanitarnych) – 10h, razem -100 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt: liczba godzin według planu -30 h, razem 30 h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt: liczba godzin według planu - 30 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10 h, przygotowanie do sprawdzianów zaliczeniowych oraz przygotowanie do wykonania zadań projektowych - 20 h, śledzenie internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych dotyczących problematyki CAD w celu pozyskania potrzebnych informacji – 10h, śledzenie stron internetowych pozwalających na poznawanie nowych programów komputerowych CAD – 20h, pozyskiwanie informacji z komputerowych baz danych obejmujących standardowe, powtarzalne elementy tzw. bloki (strony internetowe producentów produktów sanitarnych) – 10h, razem -100 h = 4 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt450h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami zastosowań komputerowych programów graficznych jako współczesnych narzędzi wykonywania rysunków technicznych oraz nauka praktycznego posługiwania się graficznym programem komputerowym AutoCAD.
Treści kształcenia:
ZP1 – zadanie projektowe rysunkowe w zakresie figur prostych-wykonane z wykorzystaniem programu AutoCAD; ZP2 - zadanie projektowe rysunkowe w zakresie rysunku aksonometrycznego-wykonane z wykorzystaniem programu AutoCAD; ZP3 - zadanie projektowe rysunkowe w zakresie rzutów budynku z uwzględnieniem instalacji sanitarnych wewnętrznych lub zewnętrznych sieci sanitarnych-wykonane z wykorzystaniem programu AutoCAD.
Metody oceny:
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności – wymagane odpracowanie ćwiczeń. 2. Efekty uczenia się przypisane do przedmiotu będą weryfikowane podczas ćwiczeń projektowych. 3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń. Zaliczenie zadania odbywa się na podstawie uzyskania pozytywnych ocen ze sprawdzianów praktycznych projektowych i zadań projektowych. Ocena końcowa to średnia z ocen cząstkowych. 4. Ocena z poszczególnych ćwiczeń projektowych przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po ich sprawdzeniu i dokonaniu oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami. 5. Student może poprawiać oceny niedostateczne z poszczególnych ćwiczeń projektowych w terminach wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. 6. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć. 7. Student wykonuje ćwiczenia projektowe na komputerze w pracowni z zainstalowanym oprogramowaniem specjalistycznym, dopuszcza się używanie przez studenta własnego sprzętu z oprogramowaniem akademickim. 8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. 10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac ćwiczeniowych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Podręcznik użytkownika programu AutoCAD. 2. Bieniasz J., Januszewski B., Piekarski M.: Rysunek techniczny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2006. 3. Januszewski B.: Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej. Cz. I. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2005. 4. Januszewski B., Bieniasz J.: Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej. Cz. II. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2004. 5. Suseł M., Makowski K. : Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2005. 6. Kania A.:Geometria wykreślna z grafiką inżynierską. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2010.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie zastosowań komputerowego rysunku technicznego w różnych dyscyplinach inżynierskich związanych z inżynierią środowiska, budownictwem, architekturą, geodezją itd..
Weryfikacja: Sprawdzian nr 1 i nr 2. Wykonanie i obrona prac projektowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie rysunku technicznego oraz grafiki inżynierskiej przydatną do twórczości inżynierskiej z zakresu inżynierii środowiska.
Weryfikacja: Wykonanie i obrona prac projektowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowwe metody i techniki wykonywania rysunków technicznych przy użyciu oprogramowania CAD.
Weryfikacja: Sprawdzian nr 1 i nr 2. Wykonanie i obrona prac projektowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z komputerowych baz danych obejmujących standardowe, powtarzalne elementy tzw. bloki.
Weryfikacja: Obserwacja pracy studentów na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U01_02
Potrafi korzystać z forów internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych dotyczących problematyki CAD w celu pozyskania potrzebnych informacji.
Weryfikacja: Rozmowy-dyskusje ze studentami.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_02
Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi nowych programów komuterowych wspomagających kreślenie rysunków instalacyjnych, budowlanych.
Weryfikacja: Obserwacja pracy studentów na zajęciach. Rozmowy-dyskusje ze studentami.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U07_01
Potrafi wykonać komputerową dokumentację rysunkową obiektu budowlanego, jego rzuty, przekroje oraz dokumentację rysunkową elementów instalacyjnych.
Weryfikacja: Wykonanie i obrona prac projektowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U15_01
Potrafi ocenić i wybrać właściwy sposób modelowania i graficznego przedstawiania elementów instalacyjnych i obiektów budowlanych.
Weryfikacja: Wykonanie i obrona prac projektowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrzebę poznawania nowych programów komputerowych CAD.
Weryfikacja: Rozmowy - dyskusje ze studentami.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole podczas wykonywania dokumentacji rysunkowej w oprogramowaniu CAD.
Weryfikacja: Obserwacja pracy studentów na zajęciach,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K