Nazwa przedmiotu:
Biologia i ekologia
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Karol Prałat/profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_07_01
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 10h; Przygotowanie do zajęć 10h; Przygotowanie do kolokwium 5h; Razem 25h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 10h; Razem 10h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem wykładów jest zapoznanie studentów z głównymi grupami organizmów występujących w różnych elementach środowiska naturalnego oraz interakcjami pomiędzy nimi, metabolizmem komórkowym, cyklami biogeochemicznymi pierwiastków, równowagą w ekosystemach, charakterystyką procesów samooczyszczania gleb i wód, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi powietrza, wód i gleby oraz zagrożeniami wywołanymi mikrobiologiczną korozją materiałów budowlanych.
Treści kształcenia:
W1 - Biologia: jej zadania i powiązania z ekologią, ochroną środowiska i inżynierią środowiska. Zadania biologii sanitarnej. Wprowadzenie do systematyki organizmów żywych. W2 - Wirusy i bakterie (morfologia i fizjologia komórki bakteryjnej) W3 - Eukaryota: charakterystyka organizmów występujących w różnych środowiskach (wody, gleby, powietrze); Organizmy patogenne w środowisku naturalnym W4 - Pojęcie metabolizmu: anabolizm (fotosynteza, chemosynteza) i katabolizm (oddychanie wewnątrzkomórkowe) W5 - Ekologia jako nauka, czynniki ekologiczne. Podstawowe pojęcia: organizm, populacja, biocenoza, ekosystem, produkcja ekosystemu, sukcesja, homeostaza, materia i energia w ekosystemie ( cykle biogeochemiczne węgla, azotu, fosforu i siarki) W6 - Hydrosfera jako środowisko życia ( zespoły organizmów zasiedlające wody powierzchniowe, proces samooczyszczania wód, strefy jezior, wskaźniki biologiczne zanieczyszczenia wód, mikroflora ścieków i wód zanieczyszczonych) W7 - Gleba i jej funkcje w środowisku, proces samooczyszczania gleb. W8 - Mikrobiologia powietrza atmosferycznego i pomieszczeń.
Metody oceny:
1. Obecność na wykładach jest wskazana. Zaleca się aby student uczestniczył we wszystkich wykładach (10 godzin). 2. Warunkiem zaliczenia wykładów w semestrze II jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium podczas dziesiątego (ostatniego) zjazdu, zawierającego omawiane treści podczas zajęć. Podczas oceniania kolokwium stosowana będzie następująca skala ocen: 91%-100% - 5,0 81%-90% - 4,5 71%-80% - 4,0 61%-70% - 3,5 51%-60% - 3,0 0%-50% - 2,0 3. Otrzymane oceny z pisemnego kolokwium wykładowego ogłaszane zostają na najbliższych konsultacjach. 4. W przypadku niesatysfakcjonującej oceny z kolokwium wykładowego, student ma prawo ją poprawić podczas kolejnego terminu w sesji egzaminacyjnej. W przypadku nie zaliczenia danej partii materiału, ma możliwość skorzystania z kolejnego, trzeciego i ostatecznego terminu w sesji poprawkowej. 5. Student ma możliwość powtarzania przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce dopiero w następnym roku akademickim. 6. Student podczas zaliczenia przedmiotu może korzystać jedynie ze swojej przyswojonej wiedzy. Niedopuszczalne jest korzystanie z własnych notatek, książek i skryptów. 7. W przypadku niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się, student przerywa zaliczenie i otrzymuje ocenę niedostateczną. Następuje utrata terminu zaliczenia. 8. Podczas zajęć wykładowych niedopuszczalne jest rejestrowanie dźwięku oraz obrazu za pomocą urządzeń elektronicznych. 9. Student ma prawo do wglądu swojej pracy zawsze podczas godzin konsultacji prowadzącego lub w innym terminie uzgodnionym e-mailowo.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Schlegel Hans G., Mikrobiologia ogólna, PWN, 1996. 2. Pawlaczyk – Szpilowa M., Biologia i ekologia. Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1993. 3. Krzysztofik B., Mikrobiologia powietrza, OWPW, 1992 4. Pawlaczyk-Szpilowa M., Mikrobiologia wody i ścieków, PWN, 1978 5. Kajak Z., Hydrobiologia – Limnologia. Ekosystemy wód powierzchniowych, WNPWN, Warszawa 1998 6. Kawecka B., Eloranta P.V., Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych, WNPWN Warszawa 1994 7. Grabińska-Łoniewska A. i inni: Biologia Środowiska, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2011 8. Grabińska-Łoniewska a., Siński E.: Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2010
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_04
Ma wiedzę z zakresu biologii ogólnej, biologii sanitarnej oraz ekologii. Zna główne grupy organizmów występujących w środowisku, ich wzajemne zależności i rolę w biodegradacji zanieczyszczeń.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W01_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_01
Ma wiedzę dotyczącą mikrobiologii środowiska naturalnego. Posiada uporządkowaną podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą udziału mikroorgaznimów w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych i glebowych. Posiada podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą zagrożeń mikrobiologicznych oraz stanu sanitarnego elementów środowiska przyrodniczego.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W03_04
Zna organizmy chorobotwórcze i zagrożenia epidemiologiczne oraz zanieczyszczenia chemiczne działające kancerogennie, neurogennie czy mutagennie. Ma wiedzę dotycząca limitów wystepowania mikroorgazniów patogenneych w wodach, glebach oraz powietrzu atmosferycznym i pomieszczeń użytkowych.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Ma wiedzę dotyczącą najnowszych osiągnięć i rozwiązń stosowanych w biologii sanitarnej oraz ekologii
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczących monitoringu wód, gleb, atmosfery. Potrafi na podstawie wielkości wskaźników chemicznych i biologicznych ocenić stopień zanieczyszczenia środowiska.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę samokształcenia oraz rozszerzania zdobytej wiedzy o nowe rozwiązania i technologie stosowane w biologii i ekologii
Weryfikacja: Udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K02_01
Ma świadomość i zrozumienie procesów i zjawisk oraz interakcji zachodzących w środowisku, mogących mieć skutki w przyszłości.
Weryfikacja: Udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR