Nazwa przedmiotu:
Miernictwo
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Artur Koper/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_17
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 10; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 30 Przygotowanie do kolokwium 10; RAZEM 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład 10h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Wykład min. 15 studentów
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nauczenie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych dla potrzeb inżynierii środowiska, zapoznanie ze sprzętem geodezyjnym, techniką pomiarów i opracowaniem wyników pomiarów.
Treści kształcenia:
W1 - Podstawowe wiadomości z geodezji. Jednostki miar. Układy współrzędnych stosowane w geodezji. Podstawowe wiadomości z kartografii. W2 - Rodzaje map, wykorzystywanie ich w pracach projektowych. W3 - Zasady wykonywania pomiarów - podstawowe wiadomości z teorii błędów. Pomiary sytuacyjne - pomiary odległości, pomiary kątowe i GPS. Orientowanie pomiarów. W4 - Osnowy geodezyjne, pomiar szczegółów. Opracowanie wyników prac pomiarowych. W5 - Kataster nieruchomości. Księgi wieczyste. W6 - Pomiary wysokościowe - metody pomiarów. Poziomy odniesienia, sieć reperów wysokościowych w Polsce. W7 - Niwelacja geometryczna, rodzaje. Niwelacja reperów, niwelacja trasy. W8 - Niwelacja powierzchniowa. Niwelacja trygonometryczna. W9 - Sporządzanie map wielkoskalowych: prace przygotowawcze, metody kartowania. Treść mapy zasadniczej. Mapa jako element SIT. W10 - Geodezyjne opracowanie projektu: tyczenie elementów sytuacyjnych projektu, tyczenie elementów wysokościowych projektu. P1 - Skale i podziałki (wykonanie arkusza). P2 - Pomiary odległości, taśma stalowa, elektroniczny pomiar odległości, opracowanie wyników pomiaru. P3 - Pomiary kątowe, tyczenie kątów prostych - węgielnica. P4 - Budowa teodolitu. P5 - Warunki geometryczne teodolitu (rektyfikacja). Pomiar kątów metodą zwykłą. P6 - Rachunek współrzędnych, obliczanie ciągu poligonowego. P7 - Obliczanie i pomiar powierzchni (wykonanie arkusza). P8 - Obliczanie i pomiar powierzchni (wykonanie arkusza) c.d. P9 - Pomiary wysokościowe, budowa niwelatora ze śrubą elewacyjną i samopoziomującego, łaty. P10 - Rektyfikacja niwelatora i pomiar niwelatorem. Opracowanie wyników pomiaru.
Metody oceny:
1. Z uwagi na treści przekazywane na wykładach, niezbędne do równoległego realizowania ćwiczeń projektowych, obecność studentów na wykładach jest wskazana. 2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się podczas sprawdzianu końcowego na ostatnich zajęciach w semestrze. 3. Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, a część wykładów obejmujących metody pomiarowe i obliczeniowe prowadzona jest w sposób tradycyjny. Do zaliczenia przedmiotu niezbędna jest pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego obejmującego znajomość zagadnień omawianych na zajęciach, ocenianego w skali: 2,0 - ocena niedostateczna; 3,0 - ocena dostateczna; 3,5 - ocena ponad dostateczna; 4,0 - ocena dobra; 4,5 - ocena ponad dobra oraz 5,0 - ocena bardzo dobra. 4. Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji we wcześniej uzgodnionych terminach. Do kontaktu wykorzystywana jest również platforma Portaliusz. Student może poprawić ocenę z przedmiotu w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia przed zakończeniem zajęć w semestrze. 5. Na sprawdzianie końcowym student otrzymuje wydrukowany arkusz z zadaniami i pytaniami oraz miejscem na ich rozwiązanie i odpowiedź. Student używać może wyłącznie przyborów do pisania i kreślenia. Niedopuszczalne jest używanie telefonów komórkowych. 6. Stwierdzenie podczas sprawdzianu końcowego niesamodzielności pracy lub użycia materiałów i urządzeń innych niż przybory do pisania i kreślenia skutkuje oceną niedostateczną, bez możliwości jej poprawienia i niezaliczeniem przedmiotu. 7. W trakcie zajęć zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Kosiński W., Geodezja, SGGW 2002. 2. Wójcik M., Wyczółek I., Geodezja, Wyd. PP 2002. 3. Przewłocki S., Geodezja dla Inżynierii Środowiska, PPWK 2001. 4. Kietlińska Z., Walczak S., Miernictwo w budownictwie lądowym i wodnym, WSiP 1997. 5. Kamele C., Lipiński M., Geodezja, PPWK 2001. 6. Kietlińska Z., Podstawy inżynierskich pomiarów geodezyjnych, Wyd. PW 1991
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie zastosowań geodezji w różnych dyscyplinach inżynierskich powiązanych z inżynierią środowiska.
Weryfikacja: Indywidualna praca studenta (P1, P7, P8), Kolokwium (W1-W10; P1-P10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_03
Ma wiedzę ogólną obejmującą podstawowe zagadnienia prawne związane z przedsięwzięciami: kataster nieruchomości, księgi wieczyste.
Weryfikacja: Kolokwium (W5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z map wykorzystywanych do celów projektowych.
Weryfikacja: Kolokwium (W2, W9, W10); Indywidualna praca studenta
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U07_01
Potrafi posługiwać się podstawowymi geodezyjnymi programami obliczeniowymi: WINKALK, MICROMAP.
Weryfikacja: Kolokwium (W9); Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o