Nazwa przedmiotu:
Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Karolina Wójcicka/asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_36
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do egzaminu - 20, razem - 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 20 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15,
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zdobycie umiejętności doboru w zakresie tradycyjnych i nowoczesnych technologii robót sanitarnych (sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne) oraz robót im towarzyszących (roboty ziemne), a także wiedzy w zakresie ekonomiki oraz podstawowych praw planownania i organizacji wyżej wymienionych robót i umiejętności ich praktycznego wykorzystania.
Treści kształcenia:
W1 - Roboty ziemne: roboty przygotowawcze, wiadomości o gruntach, charakterystyka ogólna robót ziemnych pod budowle sanitarne, rodzaje wykopów pod budowle sanitarne i ich parametry; W2 - Roboty ziemne: roboty fazy drążenia wykopów; W3 - Roboty ziemne: roboty fazy zasypywania wykopów; W4 - Roboty ziemne: obudowy wykopów, odwodnienia wykopów, wykopy tunelowe; W5 - Technologie budowy sieci zewnętrznych; W6 - Technologie montażu instalacji wewnętrznych; W7 - Izolacje antykorozyjne i cieplne; W8 - Podstawy prawne produkcji budowlanej. Elementy normowania pracy; W9 - Zasady i metodyki kosztorysowania. Zagadnienia informatyczne w problematyce kosztorysowania; W10 - Podstawowe zasady organizacji robót. Plan działania inwestycji; W11 - Metody organizacji produkcji budowlanej; W12 - Metody graficzne planowania produkcji budowlanej - metoda harmonogramów; W13 - Metody graficzne planowania produkcji budowlanej - metoda sieci powiązań; W14 - Zarządzanie projektami oraz tworzenie harmonogramów z zastosowaniem aplikacji komputerowych; W15 - Elementy zagospodarowania placu budowy.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie tematyki wykładowej polegające na pozytywnie (uzyskanie powyżej 51% punktacji możliwej do zdobycia podczas przeprowadzanego egzaminu) zdanym egzaminie pisemnym.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Jaworski K. M.: Podstawy organizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 2. Kubica J.: Technologia robót budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013 r, 3. Martinek W., Nowak P., Woyciechowski P.: Technologia robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza Poltechniki Warszawskiej, Warszawa 2010 r, 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: Roboty ziemne i konstrukcyjne: Roboty ziemne (2018); Roboty instalacyjne sanitarne, 5. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 3.: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych (2001), 6. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9.: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (2003), 7. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 4.: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_02
Ma elemetarną wiedzę w zakresie procesu inwestycji budowlanych. Zna i potrafi zidentyfikować miejsce dokumentacji kosztorysowej i projektów organizacji robót sanitarnych w szeroko pojętej dokumentacji inwestycyjnej budowlanej.
Weryfikacja: Praca egzaminacyjna (W8-W10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W02_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_01
Posiada wiedzę ogólną o technologiach mających zastosowanie w budownictwie sanitarnym oraz wiedzę w zakresie robót towarzyszących właściwym robotom monterskim. Zna podstawy teoretyczne w zakresie kosztorysowania i organizacji robót sanitarnych.
Weryfikacja: Praca egzaminacyjna (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę o nowych technologiach stosowanych przy wykonawstwie sieci i instalacji sanitarnych oraz technologiach wykonania szeroko pojętych robót ziemnych
Weryfikacja: Praca egzaminacyjna (W1-W7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W12_01
Posiada podstawową wiedzę o technologiach stosowanych przy wykonawstwie instalacji i sieci i sanitarnych oraz technologiach wykonania szeroko pojętych robót ziemnych towarzyszącym budowie sieci
Weryfikacja: Praca egzaminacyjna (W1-W7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, katalogów (katalog nakładów rzeczowych , informatory cen), zasobów internetowych (w tym programów komputerowych udostepnionych do celów dydaktycznych), czasopism branżowych, stron producentów w odniesieniu do potrzeb procesu wykonawstwa i kosztorysowania, szerko pojętych robót sanitarnych.
Weryfikacja: Praca egzaminacyjna (W1-W15);
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się w celu uzyskania informacji i wiedzy o nowych technologiach i materiałach stosowanych w zakresie budownictwa sanitarnego. Ma umiejętność samokształcenia w zakresie programów komputerowych: do oceny i analizy kosztów inwestycji oraz do planowania organizacji robót budowlanych.
Weryfikacja: Praca egzaminacyjna (W1- W7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU