Nazwa przedmiotu:
Wentylacja i i klimatyzacja (IN1A_32_02)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Sławomir Grabarczyk/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_32_02
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, przygotowanie do egzaminu - 25, razem - 50;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15, projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest edukacja w zakresie rozumienia procesów zachodzących w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. .
Treści kształcenia:
W1 - Zasady prowadzenia i obliczania przewodów wentylacyjnych, opory hydrauliczne liniowe i miejscowe, metody obliczeń przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, wyrównanie ciśnień w trójnikach; W2 - Elementy instalacji wentylacyjnych: czerpnie, wyrzutnie, komora kurzowa, filtry powietrza, nagrzewnice, chłodnice, komory zraszania, nawilżacze, przepustnice, wentylatory, itd. maszynownia wentylacyjna; W3 - Systemy VAV ze zmiennym strumieniem powietrza wentylacyjnego; W4 - Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych: regeneratory, rekuperatory, wymienniki z czynnikiem pośredniczącym, rurka ciepła, wymienniki gruntowe; W5 - Tłumienie hałasu w instalacjach wentylacyjnych; W6 - Automatyczna regulacja procesów klimatyzacyjnych: elementy automatyki, podstawowe schematy sterowania; W7 - Zagadnienia eksploatacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, inspekcje systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pomiary wydajności w instalacjach wentylacyjnych; W8 - Koszty eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Metody oceny:
Planowane są dwa terminy egzaminu w sesji letniej i jeden w sesji jesiennej. W przypadku nie zaliczenia egzaminu, student ma prawo przystąpienia do jednego terminu poprawkowego. Przy ustalaniu ocen z kolokwium oraz egzaminu stosowana będzie następująca skala przyporządkowana określonej procentowo ilości wiedzy: 5,0 – 91÷100%, 4,5 – 81÷90%, 4,0 – 71÷80%, 3,5 – 61÷70%, 3,0 – 51÷60%, 2,0 – 0÷50%. Studenci którzy nie zaliczyli przedmiotu i uzyskali rejestrację na kolejny semestr, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia na początku następnego semestru celem ustalenia terminu poprawy.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa 1980 2. Szymański T., Wasiluk W., Wentylacja użytkowa-Poradnik, IPPU Masta, Gdańsk 1999 3. Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, OWPWr, Wrocław 2008 4. Lipska B., Nawrocki W., Podstawy projektowania wentylacji – przykłady, WPŚ, Gliwice 1997 5. Przydróżny S., Wentylacja, Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991 6. Recknael H., Sprenger E., Honmann W., Schramek E.R., Poradnik „Ogrzewnictwo Klimatyzacja Ciepła woda Chłodnictwo”, Omni Scala, Wrocław 2008 7. Przydróżny S., Ferencowicz J., Klimatyzacja, Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1988 8. Aktualnie obowiązujące akty prawne i normy
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_04
Ma szczegółową wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródeł w zakresie projektowania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U13_03
Potrafi dokonać krytycznej analizy systemu wentylacji i klimatyzacji oraz ocenić istniejące rozwiązania w zakresie kosztów i technicznych aspektów eksploatacji instalacji.
Weryfikacja: Dyskusja na wykładzie (W7-W8)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o