Nazwa przedmiotu:
Gospodarka odpadami
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska/starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_27
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie z literaturą - 20, przygotowanie do kolokwium - 10; Razem - 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład - 20 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności i kompetencje: rozumienia zasad gospodarki odpadami; rozumienia procesów stosowanych do neutralizacji i utylizacji odpadów; korzystania z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami.
Treści kształcenia:
W1 - Gospodarka odpadami - wprowadzenie: podstawowe pojęcia, definicje, nazewnictwo, w pływ odpadów na środowisko. W2 - Podstawy prawne gospodarki odpadami: utrzymanie czystości i porządku w gminach, prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, gospodarka odpadami w świetle prawa międzynarodowego, unii europejskiej. W3 - Krajowy oraz Lokalne i Regionalne Plany Gospodarki Odpadami. W4 - Charakterystyka odpadów stałych: definicje i charakterystyka ogólna, klasyfikacja odpadów, ilość odpadów, wskaźniki i nierównomierność nagromadzenia odpadów, badania ilościowe. W5 - Skład odpadów komunalnych: analiza sitowa i morfologiczna odpadów, badania jakościowe. W6 - Zbiórka, przeładunek i transport odpadów: systemy zbiórki odpadów, przeładunek, systemy transportowe, stacje przeładunkowe. W7 - Unieszkodliwianie i usuwanie odpadów: metody biologiczne, termiczne, składowanie odpadów, zakłady utylizacji odpadów komunalnych, odzysk surowców wtórnych, recykling. W8 - Wady i zalety poszczególnych metod utylizacji odpadów. W9 - Lokalne i regionalne plany kompleksowego gospodarowania surowcami pierwotnymi i wtórnymi. W10 - Kontenerowe systemy segregacji odpadów. W11 - Osady wodne i ściekowe: charakterystyka, zagospodarowanie i utylizacja. W12 - Gospodarka odpadami przemysłowymi. W13 - Odpady niebezpieczne (medyczne, radioaktywne) - ocena ryzyka, zagospodarowanie, składowanie. W14 - Technologie mało- i bezodpadowe. W15 - Uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. W16 - Gospodarka odpadami w ujęciu systemowym.
Metody oceny:
Zaliczenie części wykładowej odbywa się na podstawie dwóch kolokwiów przeprowadzonych odpowiednio w połowie oraz na końcu semestru. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie dwóch pozytywnych ocen ze sprawdzianów. Ocenę końcową z części wykładowej stanowi średnia z obydwu sprawdzianów. W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka., Wyd. "Seidel-Przywecki" Spółka z o.o., Warszawa, 2003. 2. Kempa E.: Gospodarka odpadami miejskimi., Arkady, Warszawa, 1983. 3. Biedugnis S., Cholewiński J.: Optymalizacja gospodarki odpadami., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1992. 4. Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi., Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 1999. 5. Jurasz F.: Gospodarka surowcami wtórnym., PWN, 1989 6. Bień J., Bień J., Matysiak B.: Gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków., Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 1999. 7. Wandrasz J., Biegańska J.: Odpady niebezpieczne. Podstawy teoretyczne., Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną ogólną wiedzę dotyczącą wpływu odpadów na środowisko przyrodnicze.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu. Kolokwium (W1, W4).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi.
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W16). Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_03
Ma podstawową wiedzę dotyczącą wpływu jakie niosą przedsięwzięcia z zakresu gospodarowania odpadami dla środowiska.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu. Kolokwium (W2, W3, W6-W16).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W12_01
Zna typowe technologie wykorzystywane w utylizacji odpadów.
Weryfikacja: Kolokwium (W7-W11). Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczące gospodarowania odpadami.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U01_02
Potrafi korzystać z forów internetowych umożliwiających pozyskanie informacji w zakresie gospodarowania odpadami.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U10_01
Potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne) mające miejsce przy tworzeniu systemów gospodarki odpadami.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_04
Potrafi przedstawić podstawowe zasady projektowania elementów składowych zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty związane z gospodarowaniem odpadami.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR
Charakterystyka K07_02
Rozumie potrzebę uświadamiania społeczeństwa o negatywnym wpływie odpadów na środowisko naturalne.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K07_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO