Nazwa przedmiotu:
Wodociągi i kanalizacja (IN1A_23_02)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Maria Mikołajczyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_23_02
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, przygotowanie do egzaminu - 15, razem - 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 20h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15, projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi systemów kanalizacyjnych (elementy składowe, zasady działania elementów i całych systemów) oraz metodami projektowania tych systemów.
Treści kształcenia:
W1 - Zadania i cele kanalizacji. W2 - Podstawy prawne funkcjonowania kanalizacji - akty prawne unijne oraz ustawodawstwo krajowe. W3 - Rodzaje kanalizacji – ogólne wiadomości. W4 - Rodzaje kanalizacji – zasady projektowania, kryteria stosowania. W5 - Sieci kanalizacyjne – rodzaje przewodów kanalizacyjnych, projektowanie, metody budowy i modernizacji, materiał oraz prace na sieci kanalizacyjnej. W6 - Obliczenia hydrauliczne kanalizacji wód opadowych – metoda natężeń granicznych. W7 - Obliczenia hydrauliczne kanalizacji wód opadowych – metoda stałych natężeń. W8 - Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych – kanalizacja grawitacyjna. W9 - Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych – kanalizacja ciśnieniowa. W10 - Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych – kanalizacja podciśnieniowa. W11 - Pompownie kanalizacyjne – rodzaje, projektowanie, budowa i eksploatacja pompowni. W12 - Rodzaje odbiorników ścieków. W13 - Praca przelewów burzowych. W14 - Napełnienie i zamulenie sieci kanalizacyjnych. W15 - Monitoring sieci kanalizacyjnych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie tematyki wykładowej polegające na uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego, przeprowadzonego po zakończeniu semestru
Egzamin:
tak
Literatura:
1.Królikowska J., Królikowski T.: Kanalizacja, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2015 2. Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P.: Kanalizacja. Sieci i pompownie. Arkady, Warszawa, 1983. 3. Biedugnis S., Miłaszewski R.: Metody optymalizacji w wodociągach i kanalizacji. PWN, Warszawa 1993. 6. Szpinder A.: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady. Warszawa, 1998. 7. Nowakowska-Błaszczyk A., Błaszczyk P.: Wodociągi i kanalizacja w planowaniu przestrzennym. Arkady. Warszawa 1974. 8. Praca zbiorowa: Wodociągi i kanalizacja. Arkady. Warszawa, 1971. 9. Denczew S., Królikowski A.: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady 2003
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Zna oraz potrafi zdefiniować miejsce oraz znaczenie systemu kanalizacji w przestrzeni infrastruktury komunalnej. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów kanalizacyjnych.
Weryfikacja: egzamin - W1-W15
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Potrafi rozróżniać i scharakteryzować elementy składowe systemu kanalizacji. Potrafi opisać funkcjonalne rozwiązania poszczególnych elementów systemu kanalizacji i ich wzajemne powiązania oraz zależności.
Weryfikacja: egzamin - W1-W15
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w kanalizacji. Potrafi wskazać nowe terendy w zakresie materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych.
Weryfikacja: Egzamin (W1 - W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Zna podstawy prawne w zakresie funkcjonowania układów kanalizacji, ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących norm dotyczących kanalizacji.
Weryfikacja: egzamin - W1-W15
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i materiałów producentów dla potrzeb projektowania i dobierania urzadzeń w systemie kanalizacji.
Weryfikacja: Egzamin (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne z zakresu układów kanalizacyjnych.
Weryfikacja: Egzamin (W1-W15).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie kanalizacji.
Weryfikacja: egzamin - W1-W15
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K01_02
Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w ramach tworzenia elementów układów kanalizacyjnych, w tym ich wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wykonywane działania inżynierskiej
Weryfikacja: Rozmowy - dyskusje ze studentami w ramach zajęć wykładowych (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK