Nazwa przedmiotu:
Sieci i instalacje gazowe
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Grzegorz Serejko
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_31
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10 h , zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 16 h, przygotowanie do zaliczenia - 12h, opracowanie zagadnień na zaliczenie - 12h, Razem - 50 h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie przez studenta umiejętności projektowania sieci i instalacji gazowych wg wytycznych indywidualnych, w zakresie obliczeń hydraulicznych i budowy prostych instalacji i sieci gazowych.
Treści kształcenia:
W1 - Rodzaje i charakterystyka gazów; W2 - Własności gazów, spalanie i wybuchowość; W3 - Zapotrzebowanie gazu dla różnych potrzeb; W4 - Urządzenia do spalania gazów, reduktory i gazomierze, uzbrojenie instalacji gazowych; W5 - Projektowanie instalacji gazowych, obliczenia hydrauliczne; W6 - Instalacje gazu płynnego, zbiorniki; W7 - Obliczenia hydrauliczne instalacji gazu płynnego; W8 - Rodzaje i układy sieci gazowych; W9 - Budowa gazociągów wraz z uzbrojeniem, materiały, zasady prowadzenia przewodów; W10 - Obliczenia hydrauliczne sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia; W11 - Próby i odbiory instalacji i sieci gazowych; W12 - Eksploatacja i remonty instalacji i sieci gazowych;
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładu i ćwiczeń projektowych. Łączna ocena przedmiotu stanowi średnią ważoną ocen z zaliczeń wykładu i projektu, w proporcjach: 60% oceny z wykładu i 40% oceny z projektu. Zaliczenie treści wykładów dokonane będzie w formie dwóch sprawdzianów pisemnych, przeprowadzonych odpowiednio w połowie i na przedostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Termin sprawdzianu poprawkowego dla tych zaliczeń będzie przypadał na ostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obydwu sprawdzianów, zaś ocena wykładu stanowi średnią arytmetyczną z ocen obydwu sprawdzianów. Przy ocenianiu sprawdzianu stosowana będzie następująca skala ocen: 5,0 (bardzo dobry) – 91% - 100% 4,5 (ponad dobry) – 81% - 90% 4,0 (dobry) – 71% - 80% 3,5 (dość dobry) – 61% - 70% 3,0 (dostateczny) – 51% - 60% 2,0 (niedostateczny) – 0% - 50%. Wystawienie oceny 2,0 jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Barczyński A., Podziemski T., "Sieci gazowe polietylenowe - projektowanie, budowa, uzytkowanie",PGNiG, 2002 r. 2. Bąkowski K., Bartuś J., Zajda R., "Projektowanie instalacji gazowych", Arkady, 2003 r. 3. Bąkowski K. "Sieci i instalacje gazowe"", wydanie 4, Warszawa, 2014 r. 4. Łaciak M., "Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych", 2013 r. 5. Zajda R,, "Instalacje gazowe na paliwa gazowe", COBO-PROFIL, 2003 r. 6. Zaborowska E., "Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe", Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018 r., ISBN: 978-83-7348-608-9 7. Bąkowski K., "Gazyfikacja. Gazociągi, stacje redukcyjne, instalacje i urządzenia gazowe", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996 r.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_03
Ma uporządkowaną wiedzę związaną z zagadnieniami projektowania i wykonawstwa prostych instalacji i sieci gazowych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w instalacjach i sieciach gazowych oraz trendach w zakresie nowych materiałów i technologii.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_02
Zna zasady bezpieczeństwa i higgieny pracy przy wykonawstwie instalacji i sieci gazowych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U14_02
Potrafi wskazać i sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania w zakresie wykonawstwa sieci i instalacji gazowych.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny, rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U14_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie poznawania nowych technologii i nowych rozwiązań materiałowych stosowanych przy realizacji sieci i instalacji gazowych.
Weryfikacja: rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK