Nazwa przedmiotu:
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo (IN1A_30_01)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Aneta Krajewska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_30_01
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin wg planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, przygotowanie do zaliczenia - 15, razem - 50;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania instalacji centralnego ogrzewania w zakresie projektowego obciążenia cieplnego przestrzeni ogrzewanych wraz z doborem grzejników.
Treści kształcenia:
."W1 - Instalacje centralnego ogrzewania - podstawowe pojęcia i podziały; Części składowe instalacji ogrzewczych; W2 - Wymiana ciepła przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie. Przenikanie ciepła; Wymiana ciepła w pomieszczeniach ogrzewanych; Projektowa strata ciepła przestrzeni ogrzewanych; Projektowe obciążenie cieplne przestrzeni ogrzewanych - normy; W3 - Grzejniki i zasady ich doboru; Projektowanie i dobór kotłów. Kotłownie wbudowane; Przewody, zawory, kompensacja wydłużeń termicznych. Izolacja termiczna; W4 - Ogrzewanie wodne grawitacyjne, ciśnienie czynne; Wymiarowanie przewodów i wyrównywanie ciśnień; Zabezpieczenie instalacji grzewczych grawitacyjnych;
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładu. Zaliczenie treści wykładów dokonane będzie w formie dwóch sprawdzianów pisemnych, przeprowadzonych odpowiednio w połowie i na przedostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Termin sprawdzianu poprawkowego dla tych zaliczeń będzie przypadał na ostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obydwu sprawdzianów, zaś ocena wykładu stanowi średnią arytmetyczną z ocen obydwu sprawdzianów. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia, co w konsekwencji prowadzi do nie zaliczenia przedmiotu. Przy zaliczeniu poszczególnych prac stosowana będzie następująca skala ocen przyporządkowana określonej procentowo, przyswojonej wiedzy: 5,0 – 91%-100% 4,5 – 81%- 90% 4,0 – 71%-80% 3,5 – 61%-70% 3,0 – 51%-60% 2,0 – 0%-50%. Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotu i uzyskali rejestrację na kolejny semestr, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia na początku VI semestru celem ustalenia terminu poprawy.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Pieńkowski K. i inni "Ogrzewnictwo", Politechnika Białostocka,1999; 2. Koczyk H. "Ogrzewnictwo praktyczne", 2009;
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną związaną z zagadnieniami projektowego obciążenia cieplnego ogrzewanych pomieszczeń.
Weryfikacja: Kolokwium ( W2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W03_02
Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną związaną z zagadnieniami wymiany ciepła oraz wytwarzaniem i transportem ciepła.
Weryfikacja: Kolokwium ( W2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_04
Potrafi wskazać oraz scharakteryzować elementy składowe instalacji ogrzewczych.
Weryfikacja: Kolokwium ( W1, W3, W4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w instalacjach ogrzewczych oraz trendy w zakresie nowych materiałów i technologii.
Weryfikacja: Kolokwium ( W1, W3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Zna podstawy prawne w zakresie obowiązujących norm i rozporządzeń dotyczących projektowego obciążenia cieplnego budynku, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.
Weryfikacja: Kolokwium ( W2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i branżowych baz danych w zakresie ustalania projektowego obciążenia cieplnego oraz doboru grzejników.
Weryfikacja: Kolokwium ( W2, W3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki, nowych materiałów i technologii w zakresie ogrzewnictwa.
Weryfikacja: Kolokwium ( W1, W3); Zadanie projektowe ( P6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK