Nazwa przedmiotu:
Instalacje sanitarne
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Maria Mikołajczyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_25
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie z literaturą - 25, przygotowanie do kolokwium - 20, przygotowanie do egzaminu 25; razem - 100h; Ćwiczenia audytoryjne: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 3, zapoznanie z literaturą - 7, przygotowanie do kolokwium - 5; razem - 25; Razem - 125
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład - 30 h; Ćwiczenia audytoryjne - 10 h; Razem - 40 h = 1,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład450h
  • Ćwiczenia150h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
wykład min. 15 studentów; ćwiczenia 15-30 studentów
Cel przedmiotu:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budową, rozwiązaniami technicznymi i funkcjonowaniem instalacji sanitarnych w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz zagadnieniami z zakresu obliczeń instalacji sanitarnych.
Treści kształcenia:
W1 - Wewnętrzne instalacje wodociągowe - pojęcia podstawowe. W2 - Normy zapotrzebowania wody. W3 - Części składowe instalacji wodociągowych. W4 - Układy instalacji wodociągowych. W5 - Wymagane ciśnienia, obliczenia hydrauliczne instalacji wodociągowych. W6 - Przyłącza wodociągowe i wodomierze. W7 - Zasada działania i zastosowanie urządzenia hydroforowego. W8 - Instalacje przeciwpożarowe. W9 - Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne, układy i części składowe. W10 - Obliczenia hydrauliczne instalacji kanalizacyjnej. W11 - Lokalne urządzenia do oczyszczania ścieków. W12 - Ciepła woda użytkowa - normy zapotrzebowania na wodę. W14 - Zasady wymiarowania instalacji ciepłej wody użytkowej. W15 - Urządzenia do przygotowania c.w.u., rodzaje i zasady doboru. W16 - Układy instalacji i obliczenia hydrauliczne. W17 - Instalacja cyrkulacyjna - grawitacyjna i wymuszona. W18 - Zasobniki ciepłej wody użytkowej. W19 - Materiały (rury i kształtki) stosowane w instalacjach sanitarnych wewnętrznych. W20 - Nowe materiały, rozwiązania i technologie stosowane w instalacjach sanitarnych. C1 - Ustalanie zapotrzebowania na wodę. C2 - Obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej i ciepłej C3 - Dobór wodomierza, hydroforu i podgrzewacza. C4 - Obliczenia hydrauliczne przykanalika - ćwiczenia rachunkowe. C5 - Dobór elementów instalacji wod.-kan. i c.w.u. wchodzących w skład projektu.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: a) zaliczenie tematyki wykładowej polegającej na uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w sesji egzaminacyjnej, b) zaliczenie kolokwiów z zakresu ćwiczeń audytoryjnych (dwa kolokwia w semestrze) c) obecność na ćwiczeniach audytoryjnych (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze), d) wykonanie i obrona ćwiczeń projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze, Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest jako średnia ważona: 60% oceny z egzaminu, 40% oceny z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych. W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Sosnowski S., Tabernacki J.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach. WPW Warszawa, 1997. 2. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. WPW Warszawa, 1999. 3. Tabernacki J., Sosnowski S., Heidrich Z.: Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa, 1985 4. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2005. 5. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje kanalizacyjne projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2004. 6. Żuchowicki W.: Zaopatrzenie w wodę., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002. 7. Żuchowicki W.: Instalacje wodociągowe., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002. 8. Żuchowicki W.: Odprowadzenie ścieków., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_03
Ma szczegółową wiedzę pozwalającą zaprojektować instalację wodociagową i kanalizacyjną oraz instalację wody ciepłej według zadanych założeń projektowych.
Weryfikacja: Egzamin (W1-W19). Kolokwium (C1-C5).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o nowych rozwiązaniach technicznych, technologiach i materiałach stosowanych w instalacjach sanitarnych
Weryfikacja: Egzamin (W20).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W12_01
Zna typowe technologie stosowane w wykonawstwie instalacji sanitarnych.
Weryfikacja: Egzamin (W1-W20) Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i stron producentów dla potrzeb projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji instalacji sanitarnych.
Weryfikacja: Kolokwium (C1-C5) Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować instalację wodociagową i kanalizacyjną oraz instalację ciepłej wody użytkowej według zadanych założeń projektowych.
Weryfikacja: Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie instalacji sanitarnych.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu. Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK