Nazwa przedmiotu:
Wodociągi i kanalizacja (IN1A_23_01)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./Maria Mikołajczyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_23_01
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady (liczba godzin wg planu studiów) - 20; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 30; przygotowanie do kolokwium - 25; RAZEM: 75
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady (liczba godzin wg planu studiów) - 20h= 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy i zrozumienie zasad funkcjonowania wszystkich elementów składowych systemu zaopatrzenia w wodę.
Treści kształcenia:
W1 - Wiadomości wstępne - definicja wodociągu, definicja systemu zaopatrzenia w wodę, podział systemu zaopatrzenia w wodę na podsystemy. Zadania wodociągów, schematy wodociągów; W2 - Zapotrzebowanie na wodę - zasady obliczania zapotrzebowania na wodę na rożne cele, wskaźniki nierównomierności dobowej i godzinowej. Jednostkowe zapotrzebowanie na wodę; W3 - Ujmowanie wody - źródła wody i zasoby wodne; W4 - Ujęcia wód podziemnych. Ujęcia wód powierzchniowych; W5 - Gromadzenie wody. Zadania zbiorników wodociągowych w systemie zaopatrzenia w wodę. Przeznaczenie i rodzaje zbiorników. Lokalizacja zbiorników w SZW; W6 - Pompy i pompownie wodociągowe. Rodzaje pomp do podnoszenia i tłoczenia wody. wielkości charakterystyczne pomp i zasady doboru; W7 - Równoległa i szeregowa praca pomp. Klasyfikacja pompowni, elementy pompowni, rozmieszczenie pomp, przewodów i elementów uzbrojenia; W8 - Sieć wodociągowa. Schematy sieci wodociągowych oraz ich podstawowe elementy; W9 - Materiały do budowy sieci wodociągowych; W10 - Uzbrojenie sieci wodociągowych; W11 - Podstawowe zagadnienia a z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności działania sieci wodociągowych; W12 -Podstawy eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę;
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: • Zaliczenie kolokwiów z zakresu wykładów (dwa kolokwia w semestrze), • Wykonanie i obrona prac projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze, • Obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione). Warunki zaliczenia kolokwium są następujące: 60% – ocena dostateczna, 80% – ocena dobra, 100% - ocena bardzo dobra. Ocena końcowa jest ustalana jako średnia ważona w następujący sposób: • 60 % oceny z zaliczenia wykładów, • 40 % oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych. W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym. W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe).
Egzamin:
nie
Literatura:
Podręczniki: 1. Gabryszewski T., Wodociągi, Arkady, Warszawa, 1983 2. Knapik K, Bajer J.: Wodociągi.Podręcznik dla studentów wyżśzych szkół technicznych, Wyd. Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Kraków, 2010 3. Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacja t.1 i 2, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2002 4. Osuch-Pajdzińska E., Roman M.: Sieci i obiekty wodociągowe, Oficyna wyd. PW, Warszawa, 2008 5. Kwietniewski M. i in.: Projektowanie elementów zaopatrzenia w wodę, Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 1994 6. Petrozolin W.: Projektowanie sieci wodociągowych, Arkady, Warszawa, 1974 7. Szpindor A.: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady, Warszawa, 1998 8. Praca zbiorowa: Wodociągi i kanalizacja. Poradnik, Arkady, Warszawa, 1974 9. Denczew S., Królikowski A.: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady 2003
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Zna oraz potrafi zdefiniować miejsce oraz znaczenie systemu zaopatrzenia w wodę w przestrzeni infrastruktury komunalnej. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę.
Weryfikacja: kolokwium - W1-W12
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Potrafi rozróżniać i scharakteryzować elementy składowe systemu zaopatrzenia w wodę. Potrafi opisać funkcjonalne rozwiązania poszczególnych elementów systemu zaopatrznia w wodę i ich wzajemne powiązania oraz zależności.
Weryfikacja: kolokwium - W1-W12
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w wodociągach. Potrafi wskazać nowe terendy w zakresie materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych.
Weryfikacja: kolokwium - W1-W12
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Zna podstawy prawne w zakresie zaopatrzenia w wodę, ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących norm dotyczących wodociągów.
Weryfikacja: kolokwium - W1-W12
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i materiałów producentów dla potrzeb projektowania i dobierania urządzeń w systemie zaopatrzenia w wodę.
Weryfikacja: kolokwium W1-W12
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U10_01
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemu projektowego z zakresu sieci wodociągowej zidentyfikować oraz uwzględnić w rozwiązaniu powiązania z innymi elementami systemu, ze środowiskiem -powiązania i interakcje w całym systemie.
Weryfikacja: kolokwium -W1-W12
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie systemów zaopatrzenia w wodę.
Weryfikacja: kolokwium - W1-W12
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK