Nazwa przedmiotu:
Ochrona powietrza
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska/starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_18
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 20, przygotowanie do kolokwium - 10, Razem - 50 h Ćwiczenia audytoryjne: liczba godzin według planu studiów 10, zapoznanie z literaturą - 5, przygotowanie do kolokwium - 10 , Razem - 25 h Razem - 75 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 20 h; Ćwiczenia audytoryjne - 10 h; Razem - 30 h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia150h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15, ćwiczenia 15-30
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie ze zjawiskami i procesami zachodzącymi w atmosferze, żródłami i rodzajami zanieczyszczeń oraz ich oddziaływaniem na elementy środowiska, technologiami chroniących powietrze atmosferyczne, a także zagadnieniami obliczeniowymi z zakresu ochrony powietrza.
Treści kształcenia:
W1 - Pojęcia podstawowe z zakresu ochrony powietrza i zanieczyszczenia atmosfery. Struktura atmosfery ziemskiej. Skład powietrza atmosferycznego. W2 - Rodzaje i źródła zanieczyszczenia powietrza. Rodzaje emisji zanieczyszczeń. Główne zanieczyszczenia powietrza i ich oddziaływanie na człowieka i środowisko. Stężenie zanieczyszczeń w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym. W3 - Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu. Wpływ zjawisk meteorologicznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. W4 - Emisje głównych zanieczyszczeń powietrza w Polsce. W5 - Regulacje prawne dotyczące ochrony powietrza, kryteria stosowane do oceny zagrożeń, dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń. W6 - Odpylanie gazów odlotowych. W7 - Odsiarczanie gazów odlotowych. W8 - Redukcja emisji tlenków azotu. W9 - Metody, technologie i urządzenia do zatrzymywania innych zanieczyszczeń gazowych powstających w źródłach emisji. W10 - Przeciwdziałanie globalnym zmianom atmosfery. C1 - Obliczanie emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. C2 - Wybrane metody obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza. C3 - Podstawy matematyczne wskaźnikowej metody obliczania emisji zanieczyszczeń gazowych powstających przy spalaniu paliw. C4 - Obliczanie emisji zanieczyszczeń powstających podczas różnego rodzaju procesów i operacji technologicznych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: a) uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów z zakresu wykładów, b) zaliczenie kolokwiów z zakresu ćwiczeń audytoryjnych, c) obecność na ćwiczeniach audytoryjnych (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze). Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej, prowadzący w porozumieniu ze studentami ustala termin sprawdzianu poprawkowego. Podstawą zaliczenia kolokwium jest otrzymanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów. Oceny ze sprawdzianów ustala się według następujących kryteriów: 51% - 60% punktów możliwych do zdobycia - dostateczny, 61% - 70% - dość dobry, 71% - 80% - dobry, 81% - 90% - ponad dobry, 91% - 100% - bardzo dobry.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Konieczyński J.: Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004 2. Juda-Rezler K.: Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wyd. 2, 2006 3. Juda J., Chruściel S.: Ochrona powietrza atmosferycznego, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1980 4. Warych J.: Oczyszczanie gazów, procesy i aparatura, WNT, Warszawa 1998 5. Grochowicz E., Korytkowski J.: Ochrona powietrza, WSiP, Warszawa 1996 6. Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze, WNT, Warszawa 1992 7. Rutkowski J., Syczewska K., Trzepierczyńska I.: Podstawy inżynierii ochrony atmosfery, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą główne zagadnienia z zakresu ochrony jakości powietrza.
Weryfikacja: Pisemne sprawdziany (W1 - W10).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W03_04
Ma ogolną wiedzę o głównych zanieczyszczeniach powietrza oraz zna skutki ich oddziaływania na zdrowie i życie człowieka.
Weryfikacja: Pisemny sprawdzian (W2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Ma szczegółową wiedzę z zakresu źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, ich rozprzestrzeniania się oraz metod i urządzeń usuwania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z gazów odlotowych.
Weryfikacja: Pisemny sprawdzian (W2 - W3, W6 - W9). Kolokwium (C1-C4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o nowych rozwiązaniach i stosowanych technologiach oczyszczania gazów odlotowych.
Weryfikacja: Pisemny sprawdzian (W6 - W9).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia prawnych uwarunkowań ochrony i kontroli jakości powietrza.
Weryfikacja: Pisemny sprawdzian (W5). kolokwium (C1-C4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U05_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie ochrony jakości powietrza.
Weryfikacja: Pisemny sprawdzian (W6 - W10).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K07_02
Rozumie potrzebę uświadamiania społeczeństwu roli ochrony powietrza oraz przekazywania informacji o stanie jakości powietrza i rozwiązaniach ograniczajacych emisję zanieczyszczeń.
Weryfikacja: Udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K07_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO