Nazwa przedmiotu:
Technologia wody i ścieków
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Hanna Bauman-Kaszubska/ starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_22
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 25, przygotowanie do egzaminu - 30; Razem - 75 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
wykład min. 15 studentów
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych dla zaspokojenia różnych potrzeb m.in. wody do picia, wody do celów przemysłowych oraz z technologiami stosowanymi przy oczyszczaniu ścieków. .
Treści kształcenia:
W1 - Chemizm wód naturalnych, charakterystyka wód powierzchniowych i podziemnych. W2 - Wymagania stawiane wodzie do picia, stosowanej w przemyśle, w kąpieliskach, do chowu i hodowli ryb, nawodnień rolniczych. Klasy czystości wód powierzchniowych i podziemnych obowiązujące w kraju i Unii Europejskiej. W3 - Klasyfikacja, charakterystyka procesów i układy technologiczne uzdatniania wód podziemnych. W4 - Klasyfikacja, charakterystyka procesów i układy technologiczne uzdatniania wód powierzchniowych. W5 - Usuwanie z wody domieszek powodujących jej barwę i zmętnienie (koagulacja). Metody klarowania wody (sedymentacja, flotacja ciśnieniowa, filtracja). Sposoby poprawy smaku i zapachu wody oraz usuwanie mikrozanieczyszczeń (utlenianie chemiczne, sorpcja na węglach aktywnych). Usuwanie z wody związków żelaza i manganu (napowietrzanie, filtracja przez złoża piaskowe i katalityczno-utleniające, sucha filtracja, uzdatnianie wody w warstwie wodonośnej). W6 - Procesy dezynfekcji wody metodami fizycznymi i chemicznymi. Poprawianie jakości wody w miejscu jej użytkowania. W7 - Definicje i podział ścieków. Ilość i jakość ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych, przemysłowych, opadowych i przesiąków ze składowisk odpadów. Relacje BZT:ChZT, proporcje C:N:P, związki azotu i fosforu ogólnego w ściekach surowych. Charakterystyczne objętości ścieków. W8 - Zmienność składu i natężenia przepływu, współczynniki nierównomierności. RM, RLM i wielkość oczyszczalni. Wymagany stopień oczyszczania ścieków. W9 - Schematy blokowe oczyszczania ścieków, charakterystyka stopni oczyszczania: mechanicznego, biologicznego (oczyszczanie na złożach, oczyszczanie osadem czynnym) oraz chemiczno-biologicznego (usuwanie związków biogennych azotu i fosforu). W10 - Gospodarka osadami i odpadami w oczyszczalni ścieków. Procesy unieszkodliwiania i przeróbki osadów ściekowych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z treści wykładów. Podstawową formą egzaminu jest forma pisemna.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 2. Łomotowski J., Szpindor A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Arkady, Warszawa 1999 3. Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005 4. Nawrocki J.(red. nauk.): Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 5. Zieliński J.: Chemia wody i ścieków, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993 6. Anielak A.: Chemiczne i fizyko-chemiczne oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma uporzadkowaną i podbudowaną teoretyczne wiedzę ogólną w zakresie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Weryfikacja: Egzamin pisemny (W1 - W10).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie technologii stosowanych w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.
Weryfikacja: Egzamin pisemny (W1 - W10).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Zna podstawy prawne w zakresie technologii wody i ścieków; ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących norm dotyczących jakości wody i ścieków.
Weryfikacja: Egzamin pisemny (W1 - W10).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać krytycznej analizy procesu technologicznego w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Weryfikacja: Egzamin pisemny (W1 - W10).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o