Nazwa przedmiotu:
Język angielski dla kontynuujących (poziom B1/B2); General English at Intermediate Level
Koordynator przedmiotu:
mgr Roman Gąsecki / starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WN1A_01_04
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Ćwiczenia 30h; Przygotowanie się do zajęć 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h; Przygotowanie do zaliczenia 5h; Przygotowanie do kolokwium 10h; Razem 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Ćwiczenia - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia450h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
język polski – rozumienie gramatyki; język angielski – umiejętności na poziomie średniozaawansowanym (B1); zaliczenie poprzednich modułów
Limit liczby studentów:
Lektorat: 12-24
Cel przedmiotu:
Celem lektoratu jest przypomnienie i doskonalenie struktur gramatycznych i leksykalnych, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu na poziomie średniozaawansowanym. Pierwsze 40 godzin nauki (semestr II, III) przeznacza się na rozwijanie umiejętności językowych umożliwiających analizę tekstów popularnonaukowych i dotyczących życia codziennego, jak również prowadzenie konwersacji i tworzenie dłuższej wypowiedzi. W semestrze IV i V wprowadza się ćwiczenie i utrwalanie zadań egzaminacyjnych na poziomie B2.
Treści kształcenia:
GRAMATYKA Passive voice; passive structures; wish; if only, it's high time; verbs/participles + preposition; verbs with similar meaning; clauses of reason, purpose, contrast; so/such, too/enough, as/like; participle clauses; need +to V / V-ing; have sth done SŁOWNICTWO/TEMATYKA/FOUR SKILLS Travel; means of transport; health and fitness; happiness; the media; writing a report
Metody oceny:
Zaliczenie każdego modułu zależy od spełnienia trzech kryteriów: obecności na zajęciach, opanowania materiału dla danego modułu i nakładu pracy własnej. Szczegółowy regulamin zaliczania modułu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Lektorów: http://www.zl.pw.plock.pl/pl/regulamin_zaliczania_modulu.html
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Bell, J. and R. Gower. First Expert 3rd ed. Pearson. London 2014 2. Kenny, N. and L. Luque-Mortimer. First Certificate Practice Tests Plus. Pearson Education Ltd. London 2008 3. Kenny, N. and R. Mann. First Certificate Student's Resource Book. Pearson Education Ltd. London 2015 4. Linde-Usiekniewicz, J. (ed.). Wielki słownik angielsko – polski i polsko –angielski. PWN/Oxford.Warszawa 2006
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Przedmiot uczony w bloku, dla studentów różnych kierunków; kontynuacja nauki języka na poziomie średniozaawansowanym.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi korzystać ze wskazanej literatury ( teksty popularnonaukowe). Potrafi przetłumaczyć treść tekstu.
Weryfikacja: Streszczanie fragmentów tesktu; odpowiedzi typu "Tak"/"Nie"; odpowiedzi szczegółowe na pytania do tekstu. Dopasowywanie brakujących fragmentów tekstu; syntetyzowanie fragmentów tekstu (dobór nagłówków); wyszukiwanie szczegółów w treści tekstu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U03_01
Potrafi napisać krótki tekst; potrafi analizować treść tekstu.
Weryfikacja: Pisanie tekstów w oparciu o analizę modelowych wzorców (list, raport, esej); syntetyzowanie fragmentów tekstu (dobór nagłówków); wyszukiwanie szczegółów w treści tekstu. Rozwiązywanie testów leksykalno-gramatycznych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U04_01
Potrafi konstruować wypowiedzi w oparciu o fakty, potrafi zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą.
Weryfikacja: Odpowiadanie na pytania lektora; wypowiadanie się na zadany temat na zajęciach: ćwiczenie krótkiej wypowiedzi (1 min) oraz umiejętności uczestniczenia w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U06_01
Potrafi zrozumieć wypowiedzi w języku angielskim, na różne teamty. Potrafi konstruować wypowiedzi, potrafi zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą. Potrafi stworzyć wypowiedź pisemną.
Weryfikacja: Słuchanie różnorodnych wypowiedzi w nawiązaniu do omawianych zagadnień na zajęciach; odpowiadanie na pytania lektora; wypowiadanie się na zadany temat na zajęciach. Analiza modelowych tekstów: poznawanie typowych zwrotów i struktury tekstu na zajęciach. Tworzenie form pisemnych w ramach nakładu pracy własnej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK