Nazwa przedmiotu:
Chemia - laboratorium
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Galyna Kotsay/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_06_L
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Ćwiczenia laboratoryjne (liczba godzin według planu studiów) - 30; przygotowanie do zajęć - 15; zapoznanie się z literaturą - 15; opracowanie wyników - 10; przygotowanie sprawozdania - 10, przygotowanie się do zaliczenia - 20; RAZEM: 100
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Ćwiczenia laboratoryjne (liczba godzin według planu studiów) - 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Ćwiczenia laboratoryjne (liczba godzin według planu studiów) - 30h; przygotowanie do zajęć - 15h; zapoznanie się z literaturą - 15h; opracowanie wyników - 10h; przygotowanie sprawozdania - 10h, przygotowanie się do zaliczenia - 20h; RAZEM: 100h = 4 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium450h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
laboratorium 8-12
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z metodyką analizy objętościowej, analizy wagowej, analizy spektrofotometrycznej oraz analizy jakościowej wybranych związków chemicznych, a także skróconej analizy wody i gleby.
Treści kształcenia:
L1 - Ćwiczenia organizacyjne, przepisy BHP obowiązujące na pracowni chemicznej / Wprowadzenie do chemii analitycznej L2 - Analiza wagowa: wagi i ważenie, ilościowe oznaczanie wody krystalizacyjnej w solach uwodnionych / Metodyka opracowywania wyników oraz przygotowywania sprawozdania z ćwiczeń L3 - Wprowadzenie do analizy miareczkowej / Alkacymetria: acydymetryczne oznaczanie NaOH, alkalimetryczne oznaczanie CH3COOH L4 - Redoksymetria: manganianometryczne oznaczanie Fe2+, jodometryczne oznaczanie Cu2+ L5 -Argentometria: ilościowe oznaczanie jonów chlorkowych L6 - Metody oznaczania pH / Oznaczanie pH w wodach naturalnych i roztworach wodnych L7 - Analiza wody pitnej i powierzchniowej: oznaczanie wybranych wskaźników fizycznych (temperatura, zapach, barwa, mętność) i wskaźników zasolenia (zasadowość, twardość, przewodność elektryczna) L8 - Analiza wody pitnej i powierzchniowej: oznaczanie wybranych wskaźników biogennych (amoniak, azotany (III), azotany (V)) i tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT, ChZT) L9 - Analiza gleby: oznaczanie wybranych właściwości fizycznych i chemicznych L10 -Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
Metody oceny:
1. Obecność studenta na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa i może być sprawdzana. 2. Efekty uczenia się będą weryfikowane za wykonanie oraz zaliczenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych. 3. Podstawą zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest: uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich 8 sprawdzianów pisemnych. Stosowana jest następująca skala ocen, w zależności od ilości uzyskanych punktów: 91%-100% - 5,0; 81%-90% - 4,5; 71%-80% 4,0; 61%-70% - 3,5; 51%-60% - 3,0; 0%-50% - 2,0. Wykonanie i zaliczenie pisemnych sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen sprawdzianów. 4. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest przekazywana do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac w trakcie zajęć. 5. Na zajęciach wyrównawczych studenci mają możliwość wykonania nieodrobionych ćwiczeń. Oceny za ćwiczenia studenci mogą poprawiać w ciągu semestru oraz w sesji zimowej. 6. Z powodu niezadowalających wyników, student powtarza całość zajęć laboratoryjnych. 7. Do weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się z zajęć laboratoryjnych każdy student piszący powinien mieć długopis, czysty arkusz papieru, kalkulator . 8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. 10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych pod czas ćwiczeń laboratoryjnych lub w terminach konsultacji do końca danego roku akademickiego.
Egzamin:
nie
Literatura:
"1. Krzechowska M.: „Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego – ćwiczenia laboratoryjne”, OWPW, 2007, 2. Krzysztofik B., Krzechowska M., Chęciński J.: „Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego”, OWPW, 2000, 3. Hermanowicz W. i inni: „Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków”, Arkady, 1999, 4. Gajkowska-Stefańska L. i inni: „Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych, cz. I i II, OWPW, 1994, 5. Brogowski Z., Czerwiński Z.: "Materiały do ćwiczeń z gleboznawstwa, cz. 2"; Wyd. SGGW, 1994 6. Praca zbiorowa pod red. Saturnina Zawadzkiego: „Gleboznawstwo”, Wyd. PWR i L, 1999. 7. Dojlido J., Zerbe J.: "Instrumentalne metody badania wody i ścieków", Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1997
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_04
Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, niezbędną do rozwiązywania typowych, prostych zadań związanych z inżynierią środowiska.
Weryfikacja: Sprawdziany obejmujące tematykę zajęć laboratoryjnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W01_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_04
Ma ogólną wiedzę w zakresie oddziaływania zanieczyszczań na zdrowie i życie człowieka. Zna zanieczyszczenia chemiczne działające kancerogennie, neurogennie czy mutagennie.
Weryfikacja: Sprawdziany obejmujące tematykę zajęć laboratoryjnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów internetu oraz innych źródeł dotyczące wykorzystywania metod analizy chemicznej dla kontroli i oceny stanu środowiska naturalnego. Analizuje i interpretuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów laboratoryjnych. Potrafi formułować wnioski w oparciu o przeprowadzone samodzielnie doświadczenia.
Weryfikacja: Sprawdziany obejmujące tematykę zajęć laboratoryjnych. Opracowania przeprowadzonych samodzielnie analiz.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U09_01
Potrafi wykorzystywać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska metody analityczne.
Weryfikacja: Opracowania samodzielnie przeprowadzonych analiz chemicznych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę samokształcenia oraz ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy o nowe rozwiązania stosowane w analizie chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem wód oraz gleby.
Weryfikacja: obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K02_01
Ma świadomość przemian chemicznych zachodzących w środowisku naturalnym oraz konieczności ich kontrolowania.
Weryfikacja: obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: