Nazwa przedmiotu:
Technologia informacyjna w inżynierii środowiska
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Andrzej Pankowski/starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_05_01
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 5, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, wykonanie prac projektowych - 20, razem - 50; Razem - 50 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10 h, przygotowanie do zajęć - 5 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15 h, wykonanie prac projektowych - 20 h; Razem - 50 h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15.
Cel przedmiotu:
Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest przekazanie wszechstronnej wiedzy, tak w ujęciu ogólnokształcącym jak i praktycznym, w zakresie umiejętności świadomego wykorzystywania środków i stosowanie metod informatyki we wszystkich możliwych obszarach aktywności zawodowej i społecznej w warunkach transformacji do społeczeństwa informacyjnego i ukierunkowania na wiedzę.
Treści kształcenia:
P1 - Przetwarzanie tekstów: ogólne zasady edycji i redagowania dokumentów jedno- i wielostronicowych, elementarne mechanizmy pozycjonowania, wykonywanie tabel i wykresów oraz usprawnienia prac biurowych - szablony dokumentów, korespondencja seryjna, spisy treści, haseł, tabel i ilustracji. Zarządzanie stylami, wykorzystanie przypisów i odsyłaczy. P2 - Edycja i redagowanie dokumentów o złożonej strukturze. P3 - Sieci komputerowe: technologia www - funkcje przeglądarki, budowa strony www, język opisu stron HTML, techniki budowy statycznych i dynamicznych stron www.
Metody oceny:
1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszcza się maksymalnie dwie nieobecności, większa liczba usprawiedliwionych nieobecności skutkuje koniecznością odpracowania ćwiczeń. 2. Efekty uczenia się przypisane do przedmiotu będą weryfikowane na podstawie dwóch projektów wykonanych i oddanych przez Studenta najpóźniej na ostatnich zajęcia w semestrze. 3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch prac zaliczeniowych (projektów). Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z otrzymanych ocen. 4. Ocena prac przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z przedmiotu przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami. 5. Student może poprawiać oddane prace, celem uzyskania wyższej oceny, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. 6. Wszystkie prace zaliczeniowe (projekty) realizowane są i oddawane przez Studenta w postaci elektronicznej, w formie ustalonej z wykładowcą. 7. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. 8. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Dawid Harel - ""Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika."", WNT 1992; 2. J. Gleen Brokshear - ""Informatyka w ogólnym zarysie"", WNT 2003; 3. Julita Korol – „Visual Basic w Excelu 2000”, MIKOM 2001; 4. Mirosława Kopertowska – „Przetwarzanie tekstów. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”, MIKOM 1998; 5. Mirosława Kopertowska – „Bazy danych. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”, MIKOM 1999; 6. Mirosłąwa Kopertowska – „Grafika menedżerska i prezentacyjna. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”, MIKOM 1999; 7. Adam Wojciechowski – „Usługi w sieciach informatycznych. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”, MIKOM 1998; 8. Ryszard Tadeusiewicz – „Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami”, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ W-wa 1999; 9. David E. Goldberg „Algorytmy genetyczne i ich zastosowania”, WNT 1998.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury (dokumentacji programów komputerowych), baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł dla potrzeb realizacji postawionego zadania.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach ćwiczeń projektowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U03_01
Posiada umiejętność redagowania dokumentów o rozbudowanej strukturze, potrafi formatować wielostronicowe dokumenty, definiować style i posługiwać się stylami, potrafi realizować korespondencję seryjną.
Weryfikacja: Praca projektowa (P1-P2).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U07_01
Potrafi korzystać z dostępnych w sieciach komputerowych usług poczty elektronicznej, komputerowych baz danych, wyszukiwania informacji. Potrafi zaprojektować i przygotować w technologii WWW proste statyczne strony internetowe.
Weryfikacja: Praca projektowa (P3).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz poznawania nowych rozwiązań/technologii w zakresie TI.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach ćwiczeń projektowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K03_01
Przy wykonywaniu postawionych zadań projektowych potrafi pracować indywidualnie i w grupie przejmując w niej różne role.
Weryfikacja: W ramach ćwiczeń projektowych dyskusja oraz obserwacja w czasie pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K