Nazwa przedmiotu:
Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa
Koordynator przedmiotu:
dr inż.Lech Wilkanowicz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WN1A_03
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Zajęcia informacyjne - 4 h/sem.; Razem - 4 h/sem.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wskazanie studentom I roku zagrożeń, jakie mogą mieć miejsce w nowym środowisku (w obiektach akademickich), związanych z możliwością wystąpienia pożaru oraz wypadkami losowymi. Zajęcia informacyjne instruują studentów jak postępować w przypadku pojawienia się takich zagrożeń.
Treści kształcenia:
ZI1 - Zagrożenia, jakie mogą mieć miejsce w obiektach akademickich, związane z możliwością wystąpienia pożaru oraz wypadkami losowymi (zajęcia informacyjne są prowadzone przy zastosowaniu środków audiowizualnych, takich jak filmy dydaktyczne o ochronie przeciwpożarowej i udzielaniu pierwszej pomocy ofiarom nieszczęśliwych wypadków)
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie uczestnictwa w zajęciach informacyjnych.
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U11_01
Potrafi stosować podstawowe zasady BHP, zasady udzielania pierwszej pomocy i zasady postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego, niezbędne do bezpiecznego zachowania, przebywania i poruszania się na terenie Uczelni.
Weryfikacja: Uczestnictwo w zajęciach informacyjnych (ZI1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U11_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o