Nazwa przedmiotu:
Prawo budowlane (IN1A_04/01)
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż./ Mikołaj Sikorski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_04/01
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie z literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium - 5; Razem - 25
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie: interpretowania przepisów prawa budowlanego dotyczących w szczególności procesu inwestycyjno - budowlanego, eksploatacji obiektów budowlanych i pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
Treści kształcenia:
W1 - Prawo budowlane - ogólna charakterystyka i zasady stosowania W2 - Prawo budowlane, a zagospodarowanie przestrzenne W3 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie W4 - Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego W5 - Obiekty budowlane: postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych; budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych; utrzymanie obiektów budowlanych; katastrofa budowlana W6 - Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego W7 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie W8 - Projekt budowlany W9 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Metody oceny:
Zaliczenie części wykładowej odbywa się na podstawie dwóch kolokwiów przeprowadzonych odpowiednio w połowie oraz na końcu semestru. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie dwóch pozytywnych ocen ze sprawdzianów. Ocenę końcową z części wykładowej stanowi średnia z obydwu sprawdzianów. W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Jędrzejewski S.: Nowe prawo budowlane, 2. Ustawa z dnia 07.07.1994. Prawo budowlane (wraz z uzupełnieniami i aktualizacjami) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z uzupełnieniami i aktualizacjami) 4. Fijałkowski T.: Prawo budowlane, 2006 r. 5. Korzeniowski W.: Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania, Polcen 2009r.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W06_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu. Kolokwium (W5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG
Charakterystyka W08_01
Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, a przede wszystkim prawnych uwarunkowań procesu budowlanego.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu. Kolokwium (W1-W9)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczące prawa budowlanego oraz jego stosowania.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu, kolokwium (W1-W9)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U10_01
Potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, a przede wszystkim prawne) mające miejsce w procesie budowlanym.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu, kolokwium (W1-W9)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_02
Rozumie znaczenie i potrzebę zdobycia uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K05_01
Ma świadomość zachowywania się w sposób profesionalny oraz przestrzegania etyki zawodowej. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR