Nazwa przedmiotu:
Pozwolenia zintegrowane (IN1A_04/02)
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż./ Mikołaj Sikorski / starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_04/02
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, przygotowanie do kolokwium - 10, Razem - 25;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących regulacji prawnych, będących podstawą pozwoleń zintegrowanych, procedur ubiegania się i wydawania pozwoleń oraz zakresu merytorycznego pozwoleń zintegrowanych.
Treści kształcenia:
W1 - Istota i funkcja pozwolenia zintegrowanego, podstawowe definicje. W2 - Regulacje formalno-prawne: ustawy (Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, o odpadach, o ochronie przyrody, o nawozach i nawożeniu, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wraz z aktami wykonawczymi. W3 - Podstawy kwalifikowania i rodzaje instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego. W4 - Zakres merytoryczny i elementy składowe pozwolenia zintegrowanego. W5 - Treść i zakres operatu wodno-prawnego, pozwoleń wodno-prawnych jako podstaw do ubiegania się o pozwolenie zintegrowane. W6 - Algorytm metodyczny wybranych przykładów pozwoleń zintegrowanych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów, a ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Bieżąca kontrola wyników nauczania obejmuje dwa sprawdziany w ciągu semestru. W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej, prowadzący w porozumieniu ze studentami ustala termin sprawdzianu poprawkowego. Podstawą zaliczenia kolokwium jest otrzymanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów. Oceny ze sprawdzianów ustala się według następujących kryteriów: 51% - 63% punktów możliwych do zdobycia - dostateczny, 64% - 74% - dość dobry, 75% - 84% - dobry, 85% - 93% - ponad dobry, 94% - 100% - bardzo dobry.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Akty prawne - ustawy (Prawo ochrony środowiska, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo wodne, Prawo budowlane, o odpadach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych) i odnośne rozporządzenia 2. Procedura wydawania pozwoleń zintegrowanych. Wskazówki metodyczne, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004 3. Metodyka oceny oddziaływania na środowisko jako całość w procesie wydawania pozwolenia zintegrowanego, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004 4. Szpindor A.: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady, Warszawa 1998 5. Imhoff K., Imhoff K.R.: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik, Wyd. PROJPRZEM, Warszawa 1996 6. Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1998 7. Konieczyński J.: Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004 8. Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, techniki stosowane przy określaniu bilansu wody, bilansu ścieków, emisji zanieczyszczeń i innych jako elementów składowych wniosku o pozwolenie zintegrowane.
Weryfikacja: Pisemne sprawdziany (W1 - W6).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Ma podstawową wiedzę z zakresu ogólnych wytycznych i procedur wydawania pozwoleń zintegrowanych wymaganych dla wybranych działalności inżynierskich. Zna podstawy prawne dotyczące pozwoleń zintegrowanych.
Weryfikacja: Pisemne sprawdziany (W1 - W6).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W08_03
Ma podstawową wiedzę dotyczącą szeroko pojętego wpływu jakie niosą przedsięwzięcia z zakresu inżynierii środowiska dla środowiska.
Weryfikacja: Pisemne sprawdziany (W1 - W6).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U10_01
Potrafi dostrzegać występujące w pozwolenich zintegrowanych aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym głównie środowiskowe, prawne, ekonomiczne i związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym..
Weryfikacja: Pisemne sprawdziany (W1 - W6).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_03
Potrafi dokonać krytycznej analizy systemów technicznych w zakresie inzynierii środowiska, np. systemu kanalizacyjnego, funkcjonowania oczyszczalni ścieków, kotłowni i ocenić istniejące rozwiązanie, które jest przedmiotem wniosku o pozwolenie zintegrowane.
Weryfikacja: Pisemne sprawdziany (W1 - W7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o