Nazwa przedmiotu:
Oceny oddziaływania na środowisko (IN1A_03/02)
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż./ Mikołaj Sikorski / starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_03/02
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, przygotowanie do kolokwium - 15, Razem - 50;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 20 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko jako uniwersalnego instrumentu ochrony i zarządzania środowiskiem w kraju i w UE.
Treści kształcenia:
W1 - Istota i rola OOŚ, rodzaje raportów OOŚ, podstawy formalno-prawne dotyczące procedur OOŚ. W2 - Raporty OOŚ w procesie inwestycyjnym. Powiązanie OOŚ z procedurami wynikającymi z ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo ochrony środowiska, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W3 - Podstawy kwalifikowania i rodzaje inwestycji wymagające sporządzania raportów OOŚ wraz z komentarzem. W4 - Zakres merytoryczny i elementy składowe ocen oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologiczno-chemicznych oraz oczyszczalni roślinno-glebowej - omówienie wraz z algorytmem metodycznym i przykładami obliczeń. W5 - Omówienie zakresu metodycznego algorytmu rolniczego i przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych wraz z przykładami obliczeń. W6-Omówienie zakresu merytorycznego algorytmu w zakresie OOŚ sieci kanalizacyjnych. W7 - Ramowy program raportu OOŚ w zakresie gospodarki odpadami.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów, a ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Bieżąca kontrola wyników nauczania obejmuje dwa sprawdziany w ciągu semestru. W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej, prowadzący w porozumieniu ze studentami ustala termin sprawdzianu poprawkowego. Podstawą zaliczenia kolokwium jest otrzymanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów. Oceny ze sprawdzianów ustala się według następujących kryteriów: 51% - 63% punktów możliwych do zdobycia - dostateczny, 64% - 74% - dość dobry, 75% - 84% - dobry, 85% - 93% - ponad dobry, 94% - 100% - bardzo dobry.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Lenart W., Tyszecki A.: Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, EKO-KONSULT - NFOŚiGW, Gdańsk 1998 2. Nowakowski T.: Zakres i metodyka sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2008 3. Synowiec A., Rzeszot U.: Oceny oddziaływania na środowisko. Poradnik, IOŚ, Warszawa 1995 4. Giercuszkiewicz-Bajtlik M.: Oceny wpływu na środowisko wodne obiektów rolniczego wykorzystywania ścieków i gnojowicy oraz inwestycji związanych z hodowlą zwierząt. Poradnik, IOŚ, Warszawa 1998 5. Akty prawne - ustawy (Prawo ochrony środowiska, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo wodne, prawo budowlane, o odpadach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych) i odnośne rozporządzenia 6. Czasopismo - Problemy Ocen Środowiskowych
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W08_01
Ma podstawową wiedzę z zakresu ogólnych wytycznych ocen oddziaływania na środowisko.
Weryfikacja: Pisemne sprawdziany (W1 - W7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W08_03
Ma podstawową wiedzę dotyczącą wpływu jakie niosą różne przedsięwzięcia z zakresu inżynierii środowiska takie jak oczyszczalnia ścieków, zakłady utylizacji odpadów dla środowiska.
Weryfikacja: Pisemne sprawdziany (W1 - W7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U10_01
Potrafi dostrzegać występujące podczas opracowywania ocen oddziaływania na środowisko (na różnych szczeblach procesu inwestycyjnego) aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym głównie środowiskowe, prawne, ekonomiczne oraz związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.
Weryfikacja: Pisemne sprawdziany (W1 - W7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_03
Potrafi dokonać krytycznej analizy systemów technicznych w zakresie inzynierii środowiska, np. systemu kanalizacyjnego i ocenić istniejące rozwiązanie w ramach sporządzanej oceny oddziaływania na środowisko.
Weryfikacja: Pisemne sprawdziany (W1 - W7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inzynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko; ma świadomość odpowiedzialności za wydawane opinie w ramach sporządzanych ocen oddziaływania na środowisko.
Weryfikacja: Udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR