Nazwa przedmiotu:
Socjologia (WN1A_08/02)
Koordynator przedmiotu:
mgr/ Bożena Chorosińska/ starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WN1A_08/02
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie z literaturą - 8, przygotowanie do kolokwium - 7, razem - 25; Razem 25h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady: 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie podstawowej wiedzy socjologicznej, procesów i zjawisk społecznych, zasad tworzenia zmienności ładów społecznych, kulturowych instrumentów porządkujących stosunki międzyludzkie – umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej roli zawodowej przez samodzielną obserwację i wnikliwą analizę, interpretację i rozumienie współczesnej rzeczywistości społecznej.
Treści kształcenia:
W1 - Współczesna socjologia: przedmiot i jej praktyczne zastosowanie; W2 - Osobowość człowieka i procesy jej kształtowania; W3 - Kulturowe instrumenty porządkowania stosunków międzyludzkich, dyfuzja kultury, etnocentryzm, nowe media; W4 - Struktura społeczna. Interakcje i więzi społeczne. Znaczenie grup w życiu jednostki i społeczeństwa; W5 - Społeczeństwo tradycyjne, otwarte, informacyjne. Dynamika życia społecznego: zmiany, procesy, kryzysy i ryzyko społeczne; W6 - Współczesne megatrendy społeczne; W7 - Ciągłość i zmiana w polskich kontekstach społecznych i kulturowych; W8 - Globalizacja, integracja, konsumpcjonizm i technoświadomość społeczeństwa w nowoczesnym świecie
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen z dwóch prac pisemnych - kolokwiów na 4 i 9 zajęciach. Test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi punktowany jest następująco: ocena 5,0 - 20 pkt; 4,5 - 18 pkt; 4,0 - 16 pkt; 3,5 - 14 pkt; 3,0 - 12 pkt. Łączna ocena z przedmiotu: 5,0 - 40 pkt; 4,5 - 36 pkt; 4,0 - 32 pkt; 3,5 - 28 pkt; 3,0 - 24 pkt.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Polakowska-Kujawa J.(red.).: Socjologia ogólna, SGH, Warszawa 2006; 2. Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa, SIW, Kraków 2002; Literatura uzupełniająca: 1. Maroda M.: Wymiary życia społecznego, Warszawa 2002; 2. Podgórecki R. A.: Socjologia. Wczoraj, dziś, jutro, OW FOSZE, Rzeszów 2006; 3. Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii, ON, Warszawa 2003; 4 .Sztompka P: Socjologia zmian społecznych, SIW, Kraków 2005
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W08_01
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia mechanizmów życia społecznego współtworzących współczesną działalność inżynierską
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W8)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi wyszukiwać informacje z literatury przedmiotu, a także z innych źródeł do analizy zjawisk, procesów i mechanizmów życia społecznego.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W8)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Ma świadomość konieczności stałego doskonalenia się, nabywania i wykorzystywania szeroko rozumianych kompetencji społecznych, niezbędnych do właściwego pełnienia roli studenta i przyszłej roli zawodowej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W8)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K03_01
Umie różnicować grupy społeczne, pełnione w nich role i zajmowane pozycje, ma świadomość konfliktu ról społecznych.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W8)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K