Nazwa przedmiotu:
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - projekt (KB) (BS1A_57/02_P)
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. /Roman Marcinkowski/ profesor uczelni
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_57/02_P
Semestr nominalny:
8 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h; Przygotowanie się do zajęć 10h; Przygotowanie do zaliczenia 5h; Wykonanie projektów 20h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Przygotowanie się do zajęć 10h; Przygotowanie do zaliczenia 5h; Wykonanie projektów 20h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10 - 15.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy na budowie i w firmie budowlanej, w tym zasad organizowania bezpiecznych warunków przy realizacji prac budowlanych.
Treści kształcenia:
P1. Opracowanie planu bioz dla budowy (dla określonego obiektu, etapu budowy i warunków prowadzenia robót) oraz karty ryzyka zawodowego dla dwóch stanowisk pracowniczych.
Metody oceny:
Zaliczenie projektu – pozytywna ocena z opracowania projektowego.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Kodeks Pracy, 3. Ustawa o PIP 4. Ustawa Prawo Budowlane, 5. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 6. Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 7. Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 8. Kowalik K. Państwowa Inspekcja Pracy: Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie; Informator budowlany, 2007. 9. Marcinkowski R., Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na placu budowy (cz. I) - Przegląd Budowlany Nr 7/8 2004 str. 58 - 61. (cz. II) - Przegląd Budowlany Nr 9 2004 str. 43-45. 10. Marcinkowski R., Metodyka opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy, Przegląd Budowlany Nr 7-8/2005, str. 56 – 65. 11. Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, Rozdział: Bezpieczeństwo na budowach (str.97-144), PZITB, Puławy 2010.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01
Zna przepisy bhp obowiązujące w budownictwie, zasady planowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy i zasady organizacji bezpiecznych stanowisk pracy.
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U11_02
Potrafi sporządzić plan bioz dla różnych etapów i warunków realizacji budowy
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U11_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi przewidzieć sekwencję i kolejność procesów budowlanych realizowanych w czasie budowy różnych obiektów w celu planowania bioz oraz sporządzić kartę ryzyka zawodowego dla pracowników budowlanych
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o