Nazwa przedmiotu:
Konstrukcje mostowe - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Roman Jaskulski/ asystent
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_53_P
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Wykonanie projektu 20h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt - 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Wykonanie projektu 20h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie projektowania, konstruowania i utrzymania mostów oraz nabycie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy.
Treści kształcenia:
P1 - Projektowanie komunikacyjne mostu. Kształtowanie przestrzeni podmostowej; P2 - Kształtowanie przekroju poprzecznego pomostu zespolonego; P3 - Podpory mostów; P4 - Obciążenia mostów. Określenie wielkości obciążeń działających na most; P5 - Wybór dźwigara do projektowania, linia wpływu poprzecznego rozdziału obciążenia; P6 - Sprawdzenie stanu granicznego nośności; P7 - Projektowanie zespolenia; P8 - Metody budowy mostów zespolonych
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest wykonanie i obrona poprawnie wykonanego projektu według założeń wyjściowych zadanych przez prowadzącego - oceny 3 - 5.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Czudek H., Radomski W.: Podstawy mostownictwa, PWN, Warszawa, 1983. 2. Czudek H.: Podstawy mostownictwa metalowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997. 3. Madaj W., Wołowicki W.: Podstawy projektowania budowli mostowych, WKŁ, Warszawa, 2007. 4. Madaj W., Wołowicki W.: Budowa i utrzymanie mostów, WKŁ, Warszawa, 2007. 5. Furtak K.: Mosty zespolone, PWN, Warszawa-Kraków, 1999.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01
Zna podstawy projektowania i analizy typowych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunikacyjnego, mostowego i podziemnego.
Weryfikacja: Obrona samodzielnie wykonanego projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_01
Ma podstawową wiedzę na temat projektowania, technologii robót, wykonawstwa i eksploatacji obiektów infrastruktury budownictwa komunikacyjnego.
Weryfikacja: Obrona samodzielnie wykonanego projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W06_01
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia i trwałości obiektów mostowych.
Weryfikacja: Obrona samodzielnie wykonanego projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi korzystać z podstawowych norm, rozporządzeń oraz wytycznych projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów mostowych i ich elementów
Weryfikacja: Obrona samodzielnie wykonanego projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U02_01
Potrafi sporządzić i interpretować rysunki konstrukcyjne i architektoniczne w środowisku wybranych programów CAD oraz odręcznie.
Weryfikacja: Obrona samodzielnie wykonanego projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U16_01
Umie zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje mostowe.
Weryfikacja: Obrona samodzielnie wykonanego projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Jest wrażliwy na zachowanie naturalnych zasobów środowiska przyrodniczego.
Weryfikacja: Obrona samodzielnie wykonanego projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR
Charakterystyka K04_01
Potrafi pracować w zespole i określać priorytety służące realizacji zadań
Weryfikacja: Obrona samodzielnie wykonanego projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K
Charakterystyka K07_01
Formułuje wnioski i opisuje wyniki prac własnych. Jest komunikatywny w prezentacjach prac medialnych.
Weryfikacja: Obrona samodzielnie wykonanego projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO