Nazwa przedmiotu:
Konstrukcje drewniane - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Krzysztof Pietrzak / docent
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_56_P
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h; Zapoznanie z literaturą 10h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Wykonanie projektów 15h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Zapoznanie z literaturą 10h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Wykonanie projektów 15h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty:10-15
Cel przedmiotu:
Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką projektowania konstrukcji drewnianych, nauczenie wymiarowania podstawowych elementów konstrukcji z drewna litego o przekrojach złożonych i elementów wielkowymiarowych z drewna klejonego.
Treści kształcenia:
P1 - wymiarowanie słupa ściskanego osiowo o przekroju złożonym, dobranie przekroju i wielkości i rozstawu gwoździ, obliczanie cech geometrycznych przekroju złożonego, wykonanie wykresów naprężeń, obliczenie nośności z uwzględnieniem wyboczenia, obliczenie nośności łączników, wykonanie rysunku technicznego słupa P2 - obliczenie nośności belki zginanej jednokierunkowo o zadanym przekroju złożonym, obliczanie cech geometrycznych przekroju złożonego, obliczenie nośności ze względu na zginanie, ścinanie, nośność łączników i ugięcie. P 3 - wymiarowanie dźwigara dachowego w drewna klejonego warstwowo, zebranie obciążeń, dobranie przekroju i określenie cech geometrycznych, sprawdzenie stanu granicznego nośności i używalności, obliczenie węzła podporowego"
Metody oceny:
1. Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność na ćwiczeniach projektowych, -Zaliczenie zajęć projektowych obejmuje wykonanie i oddanie arkuszy projektowych oraz ich obrona. Obrony arkuszy projektowych odbywają się w formie pisemnej w ustalonych terminach. Ocena zaliczenia zajęć projektowych jest średnią z uzyskanych ocen za poszczególne arkusze projektowe oraz z jednej oceny za obronę wszystkich arkuszy projektowych, przy czym wymagane jest uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Mielczarek Zb.:  Budownictwo drewniane. Arkady, Warszawa 1994r; 2. Dziarnowski Zb., Michniewicz W.: Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Arkady, Warszawa 1979r; 3. Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa 2004r; 4. Kozarski P.: Konserwacja domu. Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Wrocław 1997; Neuhaus H.: Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2004; 5. Nożyński W.: Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000r; 6. Ważny J., Karyś J. i inni: Ochrona budynków przed korozja biologiczną, Arkady, Warszawa 2001. Normy: PN-EN 1995-1-1; PN-EN 338; PN-B-03150:2000
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowana wiedzę w zakresie technologii budownictwa drewnianego, obciążeń i zasad projektowania i utrzymania konstrukcji drewnianych
Weryfikacja: Zaliczenie zadania projektowego P1-P3
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie wymiarowania typowych elementów konstrukcji drewnianych o przekrojach złożonych z drewna litego i z drewna klejonego
Weryfikacja: Zaliczenie zadania projektowego P1-P3
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Weryfikacja: zaliczenie zadania projektowego P1-P3
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U07_01
Wykorzystuje programy komputerowe do wykonania rysunków
Weryfikacja: zaliczenie zadania projektowego P1-P3
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować podstawowe elementy konstrukcji drewnianych w czasie realizacji zadań projektowych
Weryfikacja: zaliczenie zadania projektowego P1-P3
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu projektowego.
Weryfikacja: Zadanie projektowe P1-P3
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K