Nazwa przedmiotu:
Konstrukcje betonowe 2 - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Krzysztof Kamiński / adiunkt
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_51_P
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt zajęcia 30h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Wykonanie projektu - praca samodzielna 10h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 30h; Konsultacje 20 h Razem 50h = 2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt zajęcia 30h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Wykonanie projektu - praca samodzielna 10h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta umiejętności: biegłego posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi do analizy statycznej i wymiarowania konstrukcji żelbetowych wykorzystania wiedzy w zakresie obliczania i konstruowania elementów żelbetowych, umożliwiające rozwiązywanie płaskich układów konstrukcyjnych z umiejętnością budowy modelowania i analizy wariantów obciążeń z kombinatoryką konstruowania geometrii i zbrojenia w płaskich układach stropowych i ramowych
Treści kształcenia:
Rozplanowanie elementów konstrukcyjnych stropu opartego na ramie płaskiej Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe płyty stropowej przy pomocy programu ABC Płyta, Budowa modelu obliczeniowego i zebranie obciążeń na ramę. Kombinatoryka obciążeń Obliczenia statyczne ramy płaskiej przy pomocy programu komputerowego Obliczenia wytrzymałościowe zespolonego rygla ramy płaskiej Obliczenia wytrzymałościowe słupa ramy obciążonego kombinacją par sił. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe stopy żelbetowej Wykonywanie rysunków konstrukcyjnych. Złożenie i obrona projektu
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach projektowych, wykonanie (ocena 2-5) i obrona projektów płyty krzyżowozbrojowej i ramy płaskiej (ocena 2-5). Łączna ocena jest średnią z uzyskanych ocen cząstkowych w projektów i obron
Egzamin:
nie
Literatura:
1.Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych wg Eurokodu 2. Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, DWE. Wrocław 20062. 2. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych. PWN Warszawa 2011.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01
Posiada wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania płaskich obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania w nich sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania płaskich elementów konstrukcyjnych
Weryfikacja: Projekt (P1, P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Potrafi ocenić przydatność różnych procedur i narzędzi rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie wymiarowania płaskich konstrukcji żelbetowych i wybrać właściwą procedurę, umie modelować płaskie obiekty budowlane i posługiwać się programami do obliczeń statycznych, rozumie otrzymywane wyniki w postaci liczbowej oraz wykresów, zna podstawowe metody i techniki wykonywania rysunków technicznych przy użyciu oprogramowania CAD
Weryfikacja: Projekt i jego obrona (P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U02_02
Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków, do opracowania i prezentacji wykonanego projektu konstrukcyjnego.
Weryfikacja: Projekt i jego obrona (P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U07_01
Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanego projektów. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.
Weryfikacja: Projekt i jego obrona (P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U08_01
Potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty z zakresu właściwości i technologii betonu, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi analizować i interpretować otrzymane w wyniku badań wielkości i formułować wnioski praktyczne
Weryfikacja: Projekt i jego obrona (P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U14_01
Potrafi identyfikować schematy statyczne konstrukcji w celu jej wymiarowania. Potrafi wyspecyfikować problemy analityczne i decyzyjne w projektowaniu płaskich układów konstrukcji stropów i ram
Weryfikacja: Projekt i jego obrona (P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o