Nazwa przedmiotu:
Budownictwo przemysłowe - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Krzysztof Pietrzak / docent
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_54_P
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h Wykonanie projektu 40 Przygotowanie do zaliczenia 10, Razem 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h Wykonanie projektu 40 Przygotowanie do zaliczenia 10, Razem 75h = 3 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania, oraz nauczenie studentów projektowania na przykładzie wybranego obiektu budownictwa przemysłowego.
Treści kształcenia:
Indywidualny projekt wybranej konstrukcji przemysłowej. Zakres projektu: wybór koncepcji konstrukcyjnej, obliczenia statyczne, obliczenia dynamiczne, wymiarowanie konstrukcji, opis techniczny z zaleceniami wykonawczymi, rysunki konstrukcyjne.
Metody oceny:
Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność na ćwiczeniach projektowych, - zaliczenie przedmiotu obejmuje zaliczenie projektu oraz jego obrony. Ocena końcowa jest średnią z uzyskanych ocen za projekt i za jego obronę, przy czym każda z tych ocen musi być pozytywna.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Normy polskie i europejskie z zakresu przedmiotu; 2. Lipiński J.: Fundamenty pod maszyny, Arkady, Warszawa, 1995 r; 3. Ciesielski R., Kawecki J., Maciąg E.: Ocena wpływu wibracji na budowle i ludzi w budynkach, ITB, Warszawa, 1993; 4. Włodarczyk W., Kowalski A., Pietrzak K.: Projektowanie wybranych konstrukcji przemysłowych. Przykłady. Oficyna Wyd. PW, Warszawa 1995; 5. Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S.: Stalowe konstrukcje specjalne. Arkady, Warszawa 1995; 6. Chmielewski T., Zembaty Z.: Podstawy dynamiki budowli. Arkady, Warszawa 1999; 7. Kral L.: Elementy budownictwa przemysłowego. Tom 1 i 2, PWN, Warszawa 1984;
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma wiedzę w zakresie sposobów posadowienia obiektów, specyfiki obciążeń i zasad projektowania i użytkowania obiektów budownictwa przemysłowego oraz metod ich realizacji. Rozróżnia i definiuje podstawowe rodzaje obiektów inżynierskich.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania prostych i złożonych elementów konstrukcyjnych
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U09_01
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich metody analityczne i eksperymentalne.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U14_01
Potrafi sformułować zakres niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować prosty obiekt inżynierski lub konstrukcję z zakresu budownictwa przemysłowego.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozumie wpływ działalności inżynierskiej na zdrowie użytkowników budynków i ochronę środowiska.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR