Nazwa przedmiotu:
Przedmiot bloku dyplomowego do wyboru (BS1A_57)
Koordynator przedmiotu:
-
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_57
Semestr nominalny:
8 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
-
Treści kształcenia:
W ramach przedmiotu bloku dyplomowego (BS1A_57) oferowane są do wyboru: - Remonty i naprawy obiektów budowlanych (BS1A_57/01); - Bezpieczeństwo pracy w budownictwie (BS1A_57/02).
Metody oceny:
-
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się