Nazwa przedmiotu:
Praca dyplomowa
Koordynator przedmiotu:
Osoby upoważnione przez RW do kierowania pracami dyplomowymi
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_59
Semestr nominalny:
8 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
10
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 50h; Rozwiązanie problemów zadania dyplomowego 120h; Napisanie pracy dyplomowej 50h; Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 30h; Razem 250h = 10 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 50h; Rozwiązanie problemów zadania dyplomowego 120h; Napisanie pracy dyplomowej 50h; Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 30h; Razem 250h = 10 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Student wykonujący pracę dyplomową inżynierską ma wykazać się umiejętnością samodzielnego rozwiązywania zadanych problemów z zakresu budownictwa, przy wykorzystaniu wiedzy nabytej w czasie studiów.
Treści kształcenia:
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej może być rozwiązanie prostego zadania inżynierskiego lub wykonanie określonego zadania badawczego związanego z kierunkiem studiów.
Metody oceny:
Zasady wykonania, formę przedstawienia ukończonej pracy oraz warunki jej oceny i zaliczenia zawarte są w Regulaminie Studiów w Politechnice Warszawskiej oraz w w Uchwale nr 27/2016-2020 Rady Wydziału BMiP.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literaturę do opracowania pracy dyplomowej ustala dyplomant w porozumieniu z kierującym pracą dyplomową
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Proces realizacji pracy dyplomowej, jej oceny i dokumentowania jest określony w Regulaminie Studiów w Politechnice Warszawskiej; Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma ogólną uporządkowaną wiedzę z zakrsesu budownictwa
Weryfikacja: Egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł do rozwiązania problemów zadania dyplomowego i opracowania pracy dyplomowej
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U02_03
Potrafi wykorzystać programy komputerowe do przeprowadzenia analiz niezbędnych przy rozwiązaniu problemów zadania dyplomowego
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U05_02
Potrafi samodzielnie uzupełnić swoją wiedzę w celu rozwiązania problemów zadania dyplomowego
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U05_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U14_01
Potrafi rozwiązać konkretne zadanie inżynierskie w zakresie tematu pracy dyplomowej
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K05_01
Ma świadomość profesjonalnego podejścia do tworzenia opracowań z poszanowaniem praw autorskich
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR