Nazwa przedmiotu:
Konstrukcje murowe
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Andrzej Dzięgielewski / starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_55
Semestr nominalny:
8 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30h; Przygotowanie się do zajęć 10h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 20h; Przygotowanie do zaliczenia 15h; Razem 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min 15;
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zasadami projektowania, wymiarowania i realizacji konstrukcji murowych w świetle zasad sztuki budowlanej oraz obowiązujących przepisów i norm.
Treści kształcenia:
W1 - Historia konstrukcji murowych - materiały, roziwązanie konstrukcyjne, technologie. W2 - Materiały i ich właściwości techniczne: kamień, cegła, pustaki ceramiczne i betonowe, bloczki gazobetonwe i inne W3 - Spoiwa, łączniki i zaprawy W4 - Zasady kształtowania elementów konstrukcyjnych i wykonywania murów W5 - Ściany nośne w budynkach niskich i wielokondygnacyjnych, ściany działowe i osłonowe, słupy i filary W6 - Nadproża, łuki i sklepienia W7 - Zasady wymiarowania i projektowania przekrojów ściskanych i zginanych wg Eurokodu 6 W8 - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe W9 - Naprawa i wzmacnianie istniejących budynków murowych W10 - Przykłady realizacji współczesnych konstrukcji murowych
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie punktów za sprawdziany z wykładów od 11 do 20. Przeliczenie punktów na oceny końcowe jest następujące: od 0,0 do 10,9 pkt - 2,0 od 11,0 do 12,7 pkt - 3,0 od 12,8 do 14,5 pkt - 3,5 od 14,6 do 16,3 pkt - 4,0 od 16,4 do 18,1 pkt - 4,5 od 18,2 do 20,0 pkt - 5,0
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Matysek P., Konstrukcje murowe, Zasady projektowania z przykładami obliczeń wg normy PN-B-03002:1999, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001. 2. Żenczykowski W., Budownictwo ogólne, t II, Arkady 1992. 3. Sieczkowski Józef, Sieczkowski Jan, Przykłady obliczeń konstrukcji murowych i żelbetowych, WSiP, War-szawa 2006. 4. Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R., Budynki murowane, Materiały i konstrukcje, Arkady, Warszawa 1993.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania prostych i złożonych elementów konstrukcyjnych w zakresie konstrukcji murowych
Weryfikacja: Sprawdzian opisowy (W5 - W8),
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu konstrukcji murowych
Weryfikacja: Sprawdzian opisowy (W7 - W8),
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki budowlanej, nowych materiałów i technologii budowlanych.
Weryfikacja: Sprawdzian opisowy (W1 - W10),
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK