Nazwa przedmiotu:
Budownictwo przemysłowe
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Krzysztof Pietrzak / docent
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_54
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30h Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h Przygotowanie do zaliczenia 10h Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min 15;
Cel przedmiotu:
Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania, wykonywania i użytkowania wybranych obiektów i konstrukcji przemysłowych, które różnią się od innych obiektów i konstrukcji budowlanych budownictwa ogólnego.
Treści kształcenia:
W1 - Wiadomości wstępne. Specyfika i zadania budownictwa przemysłowego. Klasyfikacja obiektów przemysłowych. W2 - Wybrane elementy dynamiki technicznej. W3 - Zasady projektowania fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny. Dynamiczna charakterystyka maszyn. W4 - Grunt jako podłoże fundamentów pod maszyny. Dynamiczne współczynniki podłoża. Zasady posadowienia fundamentów. W5 - Fundamenty blokowe pod maszyny nieudarowe. Zasady obliczania i projektowania fundamentów. W6 - Wibroizolacja w budownictwie przemysłowym. Zadania, rodzaje i skuteczność wibroizolacji. W7 - Fundamenty blokowe pod maszyny o działaniu udarowym. W8 - Konstrukcje wsporcze obciążone dynamicznie. Ogólne zasady kształtowania i obliczania konstrukcji wsporczych. W9 - Stropy obciążone maszynami.Obciążenia dynamiczne stropów. Ogólne zasady projektowania. W10 - Wpływy drgań przekazywanych przez podłoże gruntowe na budynki. Skale wpływów dynamicznych. Diagnostyka dynamiczna.
Metody oceny:
Warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie treści wykładów odbywa się w formie sprawdzianu pisemnego na ostatnich zajęciach, a uzyskana pozytywna ocena jest oceną zaliczeniową wykładów.  Termin sprawdzianu  poprawkowego będzie ustalany indywidualnie.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Normy polskie i europejskie z zakresu przedmiotu; 2. Lipiński J.: Fundamenty pod maszyny, Arkady, Warszawa, 1995 r; 3. Ciesielski R., Kawecki J., Maciąg E.: Ocena wpływu wibracji na budowle i ludzi w budynkach, ITB, Warszawa, 1993; 4. Włodarczyk W., Kowalski A., Pietrzak K.: Projektowanie wybranych konstrukcji przemysłowych. Przykłady. Oficyna Wyd. PW, Warszawa 1995; 5. Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S.: Stalowe konstrukcje specjalne. Arkady, Warszawa 1995; 6. Chmielewski T., Zembaty Z.: Podstawy dynamiki budowli. Arkady, Warszawa 1999; 7. Kral L.: Elementy budownictwa przemysłowego. Tom 1 i 2, PWN, Warszawa 1984;
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_02
Ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny W1-W10,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_01
Ma wiedzę w zakresie sposobów posadowienia obiektów, specyfiki obciążeń i zasad projektowania i użytkowania obiektów budownictwa przemysłowego oraz metod ich realizacji. Rozróżnia i definiuje podstawowe rodzaje obiektów inżynierskich.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny W1-W10,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania prostych i złożonych elementów konstrukcyjnych
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny W1-W10,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W06_02
Ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń, obiektów i systemów technicznych w budownictwie przemysłowym.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny W1-W10,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny W1-W10,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U09_01
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich metody analityczne i eksperymentalne.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny W1-W10,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U14_01
Potrafi sformułować zakres niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny W1-W10,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować prosty obiekt inżynierski lub konstrukcję z zakresu budownictwa przemysłowego.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny W1-W10,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozumie wpływ działalności inżynierskiej na zdrowie użytkowników budynków i ochronę środowiska.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny W1-W10,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR