Nazwa przedmiotu:
Konstrukcje metalowe 2
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Marek Borkowski/ starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_52
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 45h; Przygotowanie do zaliczenia 15h; Przygotowanie do egzaminu 15h Razem 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład 45h; Razem 45h = 1,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15;
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z powszechnie występującymi konstrukcjami stalowymi oraz obliczeniami prostej konstrukcji stalowej na przykładzie hali przemysłowej.
Treści kształcenia:
"W1. Hale przemysłowe i magazynowe – układy konstrukcyjne i funkcjonalne, schematy statyczne. Obudowa stalowych budynków przemysłowych. W2. Płatwie dachowe. Rozwiązania konstrukcyjne. Schematy statyczne. Obciążenia i oliczenia. Ściągi śrubowe. Styki montażowe. W3. Kratowe dźwigary płaskie i przestrzenne. Rozwiązania konstrukcyjne. Obciążenia i obliczenia dla przekryć płatwiowych i bezpłatwiowych. Styki warsztatowe i montażowe. Oparcia na słupach. W4. Stężenia w halach przemysłowych – rodzaje stężeń dachowych i ściennych. Zasady rozmieszczania i kształtowania stężeń. W5. Obliczenia stężeń dachowych i ściennych. W6. Tory jezdne suwnic natorowych i podwieszonych, estakady suwnicowe. Rozwiązania konstrukcyjne, szczegóły połączeń elementów składowych. W7. Odziaływania dźwignic na tory jezdne. Metody obliczeń belek podsuwnicowych bez tężników hamownych i z tężnikami. W8. Przekrycia dużych rozpiętości – rozwiązania konstrukcyjne, podstawy obliczeń. W9. Wieże – rozwiązania konstrukcyjne, obciążenia i obliczenia. W10 .Maszty - rozwiązania konstrukcyjne, obciążenia statyczne i dynamiczne. Środki techniczne zmniejszające drgania. W11. Budynki wysokie - kształtowanie, rozwiązania materiałowo–konstrukcyjne, podstawy obliczeń. W12. Zbiorniki – rodzaje, obciążenia, rozwiązania konstrukcyjne, wyposażenie, zasady obliczeń. W13. Kominy stalowe. Rozwiązania materiałowo - konstrukcyjne. Obciążenia statyczne i dynamiczne. Zapewnienie trwałości konstrukcji. W14. Zagadnienia trwałości budowlanych konstrukcji stalowych. W15. Wykonawstwo i odbiór konstrukcji stalowych."
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z egzaminu i zaliczenia wykładów. Zaliczenie wykładów będzie w formie kolokwium. Egzamin będzie w formie pisemnej i ustnej.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. M. Łubiński, W. Żółtowski: Konstrukcje Metalowe cz. 2, 2. A. Biegus: Stalowe budynki halowe, 3. K. Rykaluk: Konstrukcje stalowe - kominy, wieże, maszty, 4. J. Ziółko: Zbiorniki stalowe, 5. J. Żmuda: Projektowanie konstrukcji stalowych, cz. 1 i cz. 2 6. praca zbiorowa: Budownictwo Ogólne tom 5, 7. praca zbiorowa pod red. A. Kozłowskiego: Konstrukcje stalowe cz. 3 8. K. Rykaluk: Konstrukcje metalowe cz. II
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie dyscyplin i kierunków studiów powiązanych z budownictwem, takich jak: architektura, inżynieria środowiska, mechanika, geodezja itp.
Weryfikacja: Pozytywna ocena z egzaminu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W04_01
Ma wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania prostych elementów konstrukyjnych.
Weryfikacja: Zaliczenie wykładów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W06_01
Ma podstawową wiedzę o trwałości obiektów budowlanych, o trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych, identyfikuje różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych, ma podstawową wiedzę w zakresie doboru typu konstrukcji do wymaganych warunków trwałości
Weryfikacja: Zaliczenie wykładów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Weryfikacja: Zaliczenie wykładów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U01_02
Potrafi korzystać z forów internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych umożliwiających pozyskanie potrzebnych informacji.
Weryfikacja: Zaliczenie wykładów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_02
Rozumie potrzebę zdobycia uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
Weryfikacja: Zaliczenie całości przedmiotu.(W1-W13)(P1-P8)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu projektowego.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń projektowych.(P1-P8)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K