Nazwa przedmiotu:
Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu (WS1A_11/03)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./Małgorzata Petzel/docent
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WS1A_11/03
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 15h; Przygotowanie do kolokwium 5h; Przygotowanie pracy końcowej 5h; Razem 25h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Wykłady: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pisania prac pisemnych, opracowania edytorskiego tekstu począwszy od typografii i kompozycji, przez elementy językowe i pozajęzykowe, po części składowe publikacji.
Treści kształcenia:
W1 - Pismo, znaki pisma, tekst typograficzny - parametry typograficzne pisma i tekstu, rodzaje; W2 - Budowa tekstu - układ pracy, tekst główny i teksty poboczne, materiały wprowadzające tekst główny, strona tytułowa, spis treści, wykaz użytych skrótów, wstęp, podział pracy na rozdziały i podrozdziały, zakończenie, streszczenie, bibliografia prac (określonego autora), cytaty, bibliografia, źródła i literatura, spis tablic i ilustracji, załączniki (aneksy), indeksy, okładka i karta tytułowa, materiały uzupełniające tekst główny, przypisy do tekstu, harwardzki system odsyłaczy, ocena sposobów sporządzania przypisów; W3 - Zewnętrzny wygląd i forma pracy - układ tekstu na stronie, budowa i właściwe stosowanie akapitów, wielka i mała litera, skróty, słowne, cyfrowe i symboliczne elementy tekstu, nazwy własne i pospolite, liczby i numery, jednostki miar i wielkości mierzalne, symbole, oznaczenia wzory i równania, najważniejsze zasady pisowni, numeracja i oznaczanie stron, stosowanie wyróżnień w tekście, użycie cudzysłowu, właściwe stosowanie skrótów, tablice (tabele), wykresy i rysunki, zdjęcia, poprawność stylistyczna i językowa tekstu, zwroty i terminy obcojęzyczne, najważniejsze zasady interpunkcyjne, adiustacja tekstu do przepisania, przepisywanie z użyciem zestawu komputerowego, sprawdzenie pracy po przepisaniu przed oddaniem do oprawy, oprawa pracy
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie i zaliczenie pracy końcowej oraz zdanie dwóch prac pisemnych (kolokwiów). Każda praca musi być wykonana i zaliczona. Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona: oceny (w procentach) dwóch prac pisemnych (p1 i p2) i oceny (w procentach) pracy końcowej (k). Średnią ważoną oblicza się ze wzoru s = 0,25*p1 + 0,25*p2+0,5*k. Oceny: dla s >91% ocena 5.0, dla 81% < s < 90 ocena 4.5, dla 71%<s<80% ocena 4.0, dla 61%<s<70% ocena 3.5, dla 51%<s<60% ocena 3.0, dla <51% ocena 2.0. W semestrze, w którym nie ma zajęć, zaliczanie przedmiotu nie jest możliwe.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Wolański A.: Edycja tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011; 2. Wrycza-Bekier J.: Kreatywna praca dyplomowa, Helion, Gliwice 2011; 3. Wojcik K.: Piszę akademicką pracę promocyjną, LEX, Warszawa 2012
Witryna www przedmiotu:
http://www.zichich.pw.plock.pl/mp
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W08_03
Ma uporządkowaną, ujednoliconą wiedzę o edycji tekstów. Zna podstawy teoretyczne adjustacji, edycji, redakcji i formatowania tekstów naukowych. Zna podstawy teoretyczne DTP.
Weryfikacja: Prace pisemne (W1, W2); Praca końcowa (W3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U03_01
Potrafi wykorzystać uporządkowaną, ujednoliconą wiedzę o edycji tekstów. Jest przygotowany do adjustacji, edycji, redakcji i formatowania tekstów naukowych. Potrafi wykorzystać wiedzę o DTP.
Weryfikacja: Praca końcowa - przygotowanie tekstu naukowego (W1 - W3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK