Nazwa przedmiotu:
Ochrona środowiska (WS1A_11/02)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Bożena Piątkowska/starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WS1A_11/02
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Przygotowanie do kolokwium 5h; Razem 25h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Wykłady: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest nabycie umiejętności rozumienia procesów i zjawisk oraz interakcji zachodzących w środowisku, mogących mieć skutki w przyszłości, rozbudzenie świadomości ekologicznej, uświadomienia znaczenia antropopresji w skali globalnej i konieczności wspólnego działania wszystkich państw na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Treści kształcenia:
"W1 - Wprowadzenie, cel i zakres przedmiotu. Definicja pojęć: „środowisko i jego elementy”. W2 - Człowiek a środowisko. Zasoby przyrody. W3 - Zanieczyszczenie wód, zasady i sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniem. W4 - Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zasady i sposoby ochrony powietrza atmosferycznego. W5 -Degradacja gleb i ochrona. W6 - Ochrona środowiska przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem. W7 - Ochrona zasobów kopalin. W8 - Ochrona żywych zasobów przyrody. Stan środowiska naturalnego a zdrowie człowieka. Struktury organizacyjne i instytucje w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce. W9 - Strategia i polityka państwa w ochronie środowiska w Polsce. W10 - Kontrola stanu środowiska - monitoring, jego organizacja i realizacja. Integracja Europejska a ochrona środowiska.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. WNT, W-wa 2007. 2. Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, W-wa, 1996. 3. Wiatr I.: Inżynieria ekologiczna. PTIE, Warszawa-Lublin, 1995. 4. Raport PIOŚ. Stan środowiska w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, W-wa, roczniki bieżące. 5. Dobrzański B., Zawadzki S.: Gleboznawstwo. PWN, 1995. 6. Sigmunt F., Zakrzewski: Podstawy toksykologii środowiska (tłumaczenie z j. angielskiego) PWN, W-wa, 1995. 7. O’Neill P.: Chemia środowiska. (tłumaczenie z języka angielskiego) PWN, Warszawa-Wrocław 1998.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W08_03
Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia uwarunkowań działalności inżynierskiej dotyczących ochrony środowiska, ma świadomość konieczności stosowania aspektów prawnych odnoszących się do ochrony zasobów środowiska naturalnego w działalności inżynierskiej.
Weryfikacja: Sprawdzian obejmujący tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U11_01
Ma przygotowanie i umiejętności wymagane do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpiecznego postępowania z substancjami zagrażającymi środowisku naturalnemu.
Weryfikacja: Sprawdzian obejmujący tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U11_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość i zrozumienie procesów zjawisk i interakcji zachodzących w środowisku naturalnym, mogących mieć skutki w przyszłości. Ma świadomość znaczenia działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Weryfikacja: Sprawdzian obejmujący tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR