Nazwa przedmiotu:
Mechanizacja i organizacja robót budowlanych - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. /Roman Marcinkowski/ profesor uczelni
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_74_P
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h; Wykonanie projektu 45h; Razem 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h; Wykonanie projektu 45h; Razem 75h = 3 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10 - 15.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności projektowania w wykonawstwie budowlanym systemów organizacyjnych kompleksowo zmechanizowanych oraz uzyskanie kompetencji do programowania robót wymagających stosowania różnych maszyn i urządzeń.
Treści kształcenia:
P1. Projekt systemu organizacyjnego – kompleksowo zmechanizowanego - do wykonania wieloprocesowego zadania budowlanego (roboty ziemne, roboty betonowe, montaż z kół, roboty nawierzchniowe, obiekty liniowe, obiekty przemysłowe, inne)
Metody oceny:
Zaliczenie projektu – pozytywne oceny z opracowania projektowego i obrony projektu - średnia ocena.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Jaworski K.M., Metodologia projektowania organizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, warszawa 2010. 2. Marcinkowski R., Problemy planowania produkcji budowlanej, Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, PZITB, Puławy 2008. 3. Więckowski A., Technologia transportu mieszanki betonowej z zastosowaniem pomp stacjonarnych, Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, PZITB, Puławy 2007. 4. Kmiecik P. Wybrane aspekty projektowania konstrukcji rusztowań, Przegląd Budowlany Nr 7-8/2010 5. Kmiecik P., Rusztowania robocze – procedury odbioru – regulacje prawne, Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, PZITB, Puławy 2010. 6. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. 7. PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów. 8. Gnot D., Kmiecik P., Wykonywanie rusztowań podwieszanych, Rusztowania nr 1/ 2010.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U09_02
Potrafi symulować funkcjonowanie zestawu maszyn w procesach kompleksowo zmechanizowanych
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U09_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U12_01
Potrafi ocenić efektywność rozwiązań organizacyjnych wykonywania procesów kompleksowo zmechanizowanych
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_02
Potrafi zaprojektować system organizacyjny realizacji złożonego procesu budowlanego przy wykorzystaniu różnych środków mechanizacji
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U13_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K07_01
Potrafi przygotować opis i zaprezentować informację o organizacji systemu technicznego - zespołu maszyn współpracujących w realizacji procesu budowlanego
Weryfikacja: Obrona projektu (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO