Nazwa przedmiotu:
Konstrukcje metalowe 2 - projekt (TOB)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Krzysztof Pietrzak / docent
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_72_P
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 30; Wykonanie projektu 15h; Przygotowanie do zaliczenia 5h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 30; Wykonanie projektu 15h; Przygotowanie do zaliczenia 5h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10 - 15.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obliczeniami prostej konstrukcji stalowej hali przemysłowej.
Treści kształcenia:
P1. Omówienie zakresu projektu wstępnego hali przemysłowej. Opis techniczny. Podstawy formalne. Przedmiot opracowania. Dane wyjściowe. Zakres projektu. Ogólna koncepcja konstrukcji. Opis ustrojów i elementów konstrukcyjnych: poszycia dachu i ścian, płatew pełnościenna, wiązar kratowy, słup jednogałęziowy. Obciążenia przyjęte w projekcie: stałe, zmienne od: wiatru, śniegu, technologiczne. P2. Metoda obliczeń statycznych. Materiały użyte do wykonania konstrukcji. Warunki gruntowe. Wymagania ochrony przeciwpożarowej i antykorozyjnej. Ogólne zasady montażu. P3. Zestawienie obciążeń i ich kombinacje w obliczeniach statycznych – w fazie montażu i eksploatacji. P4. Obliczenia ciągłej, pełnościennej płatwi dachowej. Schemat statyczny. Zestawienie obciążeń, kombinacje obciążeń, obliczenia statyczne. P5. Sprawdzenie stanów granicznych płatwi. Obliczenia styków montażowych i ściągów śrubowych.. P6. Obliczenia wiązara kratowego. Zestawienie obciążeń, kombinacje obciążeń. Komputerowe obliczenia statyczne układu poprzecznego. Interpretacja wyników obliczeń. P7.Wymiarowania prętów kratownicy i ich połączeń. Obliczenia węzła podporowego i styku montażowego dźwigara. Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności. P8. Słup jednogałęziowy. Dobór przekroju poprzecznego. Ustalenie długości wyboczeniowych w dwóch płaszczyznach. Obliczenia wytrzymałościowe. Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności. P9. Zakotwienie słupa. Kształtowanie podstawy słupa. Obliczenia wytrzymałościowe części składowych podstawy słupa i ich połączeń. Obliczenia zakotwienia słupa. P10. Sporządzanie rysunków konstrukcji stalowych. Opisywanie prętów, kształtowników, blach oraz połączeń spawanych i śrubowych. Metody wymiarowania. Rysunki schematyczne, zestawieniowe, montażowe i warsztatowe.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z całości ćwiczeń projektowych. Zaliczenie projektu będzie po prawidłowym wykonaniu obliczeń i rysunków wg wydanych indywidualnie założeń oraz pozytywna ocena z pisemnej i ustnej obrony pracy. Wymagane są także obecności na zajęciach i konsultacjach. Dodatkowo oceniana będzie aktywność w realizacji projektu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. M. Łubiński, W. Żółtowski: Konstrukcje Metalowe cz. 2, 2. A. Biegus: Stalowe budynki halowe, 3. K. Rykaluk: Konstrukcje stalowe - kominy, wieże, maszty, 4. J. Ziółko: Zbiorniki stalowe, 5. J. Żmuda: Projektowanie konstrukcji stalowych, cz. 1 i cz. 2 6. praca zbiorowa: Budownictwo Ogólne tom 5, 7. praca zbiorowa pod red. A. Kozłowskiego: Konstrukcje stalowe cz. 3 8. K. Rykaluk: Konstrukcje metalowe cz. II
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma wiedzę w zakresie specyfiki obciążeń i zasad projektowania.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń projektowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_01
Ma wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania prostych elementów konstrukcyjnych.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Umie modelować proste obiekty budowlane i posługiwać się programami do obliczeń statycznych i dynamicznych, rozumie otrzymywane wyniki w postaci liczbowej oraz wykresów, zna podstawowe metody i techniki wykonywania rysunków technicznych przy użyciu oprogramowania CAD.
Weryfikacja: Wykonanie ćwiczenia projektowego i zaliczenie przedmiotu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U02_02
Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków, do opracowania i prezentacji wykonanego projektu konstrukcyjnego.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń projektowych(P1-P10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U07_01
Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanego projektów. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.
Weryfikacja: Wykonanie projektu i zaliczenie tego przedmiotu.(P1-P10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U08_01
Potrafi analizować i interpretować otrzymane w wyniku obliczeń wielkości i formułować wnioski prowadzące do optymalizacji przyjętych wymiarów elementów konstrukcyjnych.
Weryfikacja: Wykonanie projektu i zaliczenie tego przedmiotu.(P1-P10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować oraz zrealizować prosty obiekt budowlany. Potrafi zaprojektować elementy konstrukcyjne z zakresu konstrukcji metalowych, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi projektowych, w czasie realizacji zadania projektowego.
Weryfikacja: Wykonanie projektu i zaliczenie tego przedmiotu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_02
Rozumie potrzebę zdobycia uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
Weryfikacja: Zaliczenie całości przedmiotu.(P1-P10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu projektowego.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń projektowych.(P1-P10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: