Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe (TOB)
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż Roman Marcinkowski/profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_78
Semestr nominalny:
8 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 30h; Przygotowanie się do zajęć 25h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 35h; Przygotowanie prezentacji pracy seminaryjnej 10h; Razem 100h = 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 30h; Przygotowanie się do zajęć 25h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 35h; Przygotowanie prezentacji pracy seminaryjnej 10h; Razem 100h = 4 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Ćwiczenia: 15-30
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania i prezentowania rozwiązywanych problemów technicznych, organizacyjnych lub badawczych oraz uzupełnienie wiedzy w zakresie wybranych nowych technik i technologii stosowanych w budownictwie.
Treści kształcenia:
P1. Omówienie zakresu tematyki oraz formy prac seminaryjnych. P2. Zasady przygotowania opracowań studialnych, referatów i artykułów do publikacji z poszanowaniem praw autorskich. P3. Metodyka wykonywania prac dyplomowych. Forma pracy dyplomowej. P4. Przedstawienie wybranych nowości z zakresu wybranej specjalności. P5. Referowanie prac seminaryjnych przez studentów wraz z dyskusją. P6. Przedstawienie stanu realizacji prac dyplomowych uczestników seminarium oraz dyskusja ogólna.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest: - obecność i aktywność na zajęciach, - wykonanie pracy seminaryjnej, - pozytywna ocena wykonanej i zreferowanej na zajęciach pracy seminaryjnej.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Obowiązujące normy, dotyczące projektowania obiektów, konstrukcji i technologii budowlanych 2. Nowe podręczniki i monografie budownictwa ogólnego, inżynierii lądowej, konstrukcji specjalnych, geotechniki inżynierskiej i technologii budowlanych. 3. Czasopisma naukowo-techniczne z dziedziny budownictwa oraz materiały z wybranych konferencji i sympozjów krajowych bądź międzynarodowych. 4. Instrukcje i katalogi dotyczące nowych technologii budowlanych.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Opracowanie seminaryjne powinno być związane z tematem pracy dyplomowej. Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W10_01
Ma wiedzę dotyczącą własności intelektualnej i praw autorskich w opracowaniach techniczno-informacyjnych oraz projektowych. Wie jak korzystać z opracowań twórczych innych osób, z poszanowaniem ich praw autorskich.
Weryfikacja: Ocena pracy seminaryjnej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U02_01
Potrafi opracować i przedstawić zebrane informacje dotyczące rozwiązania technologiczne, konstrukcyjnego, organizacyjnego lub badawczego stosowanego w budownictwie.
Weryfikacja: Ocena pracy seminaryjnej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U05_02
Potrafi przygotować informację z wybranego działu budownictwa na podstawie samodzielnych studiów.
Weryfikacja: Ocena pracy seminaryjnej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U05_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać oceny różnych rozwiązań stosowanych w budownictwie.
Weryfikacja: Ocena pracy seminaryjnej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K07_01
Ma świadomość popularyzacji wiedzy inżynierskiej w formie profesjonalnego i zrozumiałego przekazu.
Weryfikacja: Ocena pracy seminaryjnej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO