Nazwa przedmiotu:
Nowoczesne technologie w budownictwie
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. /Roman Marcinkowski/ profesor uczelni
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_73
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 15h; Zapoznanie się z literaturą 15h; Przygotowanie do kolokwium 20h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykłady: min. 15;
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów kompetencji do stosowania w projektowaniu konstrukcji nowych technologii budowlanych oraz pozyskania wiedzy dotyczącej warunków i sposobów ich wykonania. Studenci powinni również doskonalić umiejętności opisu technologii w formie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Treści kształcenia:
W1. Systematyka technologii stosowanych w budownictwie oraz zasad i ograniczeń ich stosowania. Prawne aspekty stosowania nowych wyrobów i technologii budowlanych W2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zakres, treść, podstawy prawne. W3. Nowoczesne środki mechanizacji robót budowlanych. W4. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i technologiczne w wybranych dziedzinach budownictwa. W5. Sposoby kalkulacji nakładów rzeczowych i kosztów zastosowania nowoczesnych technologii budowlanych.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładów – pozytywna ocena z kolokwium, Zaliczenie przedmiotu: średnia ocen z zaliczenia wykładu i projektu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, Rozdział: Nowoczesne technologie w budownictwie (str. 105 do 206), PZITB, Puławy 2007. 2. Czarnecki L. (red.), Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, ITB, Warszawa, 2017. 3. Instytut Techniki Budowlanej, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Warszawa 2003-2012. 4. Materiały konferencyjne Ogólnopolskich Konferencji „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”, Ustroń – Szczyrk 2000-2012. 5. Praca zbiorowa pod red. Janusza Panasa, Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa, 2012. 6. Artykuły z wydawnictw zawodowych inżynierów budownictwa: Przegląd Budowlany, Inżynieria i Budownictwo, Murator, Builder , itd. 7. Materiały promocyjne i technologiczne firm oferujących nowoczesne technologie dla budownictwa 8. Rokiel M., Wycena nowych technologii w budownictwie, Polcen, Warszawa 2010.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o nowych technologiach budowlanych, warunkach ich stosowania i wymaganiach techniczno-wykonawczych
Weryfikacja: Kolokwium (W1 do W5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna sposoby kalkulacji nakładów rzeczowych i kosztów w stosowaniu nowoczesnych technologii budowlanych
Weryfikacja: Kolokwium (W5),
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W12_01
Zna nowoczesne technologie budowlane, ich warunki stosowania w różnych warunkach budowy
Weryfikacja: Kolokwium (W1 do W5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U15_01
Potrafi ocenić przydatność technologii w określonej sytuacji projektowej
Weryfikacja: Kolokwium (W1 do W5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o