Nazwa przedmiotu:
Technologia i organizacja monolitycznego budownictwa betonowego
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. /Roman Marcinkowski/ profesor uczelni
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_76
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h; Przygotowanie do kolokwium 10h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykłady: min. 15;
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie kompetencji do projektowania procesów monolitycznego budownictwa betonowego oraz uzyskania wiedzy o najnowszych urządzeniach pomocniczych i mechanizacji robót betonowych
Treści kształcenia:
W1. Betony nowej generacji. Wytwórnie betonu W2. Technologie przygotowania zbrojenia do betonu. Wytwórnie zbrojenia W3. Nowoczesne środki transportu technologicznego W4. Technologie przygotowania mieszanki betonowej W5. Nowoczesne konstrukcje deskowań i pomostów roboczych W6. Organizacja układania mieszanki betonowej. Pielęgnacja betonu W7. Projektowanie organizacji robót betonowych na obiektach.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładów – pozytywna ocena z kolokwium. Zaliczenie przedmiotu: średnia ocen z zaliczenia wykładów i projektu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Orłowski Z., Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 2. Orłowski Z., Współczesne systemy deskowań w budownictwie betonowym, Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, PZITB, Puławy 2010. 3. Witakowski P., Technologia konstrukcji masywnych z betonu, Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, PZITB, Puławy 2009. 4. Zieliński K., Podstawy technologii betonu, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 5. Praca zbiorowa, Konferencja Dni Betonu – tradycja i nowoczesność, Cement Polski Sp. z o.o., Kraków/Szczyrk 2002. 6. Instrukcje i katalogi firm oferujących sprzęt i maszyny i urządzenia dla budownictwa betonowego.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu technologii i organizacji monolitycznego budownictwa betonowego
Weryfikacja: Kolokwium (W1 do W7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Ma wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań w chemii betonu cementowego i stali zbrojeniowych oraz technologii przygotowania mieszanek betonowych i prefabrykatów zbrojenia betonu
Weryfikacja: Kolokwium (W1 do W7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna techniki projektowania deskowań do wykonania betonowych konstrukcji monolitycznych, potrafi zaplanować proces wykonania konstrukcji monolitycznej obiektu budowlanego
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o