Nazwa przedmiotu:
Konstrukcje betonowe 2 - laboratorium (TOB)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Krzysztof Kamiński /adiunkt
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_71_L
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratorium 15h; Sprawozdanie i obrona 35h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratoria - 15h; konsultacje 10 h Razem 25h = 1 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratorium 15h; Sprawozdanie i obrona 35h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Laboratorium: 8-12
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta umiejętności badania elementów zginanych żelbetowych, kompletacji oprzyrządowania badawczego stanowiska, krytycznej analizy wyników badań
Treści kształcenia:
L1 - L 15 Zapoznanie z zakresem prac laboratoryjnych i zasadami BHP Projektowanie mieszanki betonowej Wykonanie zbrojenia belki Betonowanie belek i elementów dodatkowych: kostek, walców i beleczek Badanie właściwości materiałowych stali zbrojeniowej Badanie właściwości materiałowych betonu Badanie belki żelbetowej na stanowisku badawczym. Opracowanie wyników badań materiałowych Opracowanie wyników badań belki żelbetowej. Analiza porównawcza teoretycznych ugięć i zarysowań belki żelbetowej Sprawozdanie końcowe i jego obrona.
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych, wykonanie sprawozdania (ocena 2-5) i jego obrona ustna lub pisemna (ocena 2-5) Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych
Egzamin:
nie
Literatura:
1.Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych wg Eurokodu 2. Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, DWE. Wrocław 20062. 2. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych. PWN Warszawa 2011.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01
Posiada wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania płaskich obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania w nich sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania płaskich elementów konstrukyjnych
Weryfikacja: Laboratorium (L1-L15) udział w zajeciach sprawozdanie i obrona
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U02_02
Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków, do opracowania i prezentacji wykonanego projektu konstrukcyjnego.
Weryfikacja: Laboratorium (L1-L15) udział w zajęciach sprawozdanie i obrona
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U07_01
Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanego projektów. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.
Weryfikacja: Laboratorium (L1-L15) udział w zajęciach sprawozdanie i obrona
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U08_01
Potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty z zakresu własciwosci i technologii betonu, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi analizować i interpretować otrzymane w wyniku badań wielkości i formułować wnioski praktyczne
Weryfikacja: Laboratorium (L1-L15) udział w zajęciach sprawozdanie i obrona
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U14_01
Potrafi identyfikować schematy statyczne konstrukcji w celu jej wymiarowania. Potrafi wyspecyfikować problemy analityczne i decyzyjne w projektowaniu płaskich ukłądów konstrukcji stropów i ram
Weryfikacja: Laboratorium (L1-L15) udział w zajeciach sprawozdanie i obrona
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o