Nazwa przedmiotu:
Język angielski; Intermediate General English
Koordynator przedmiotu:
mgr Monika Łapiak / starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WS1A_01_03
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Ćwiczenia 60h; Przygotowanie się do zajęć 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 8h; Przygotowanie do kolokwium 4h; Przygotowanie do egzaminu 8h; Inne (tworzenie tekstów, typu: list, raport, wypracowanie) 5h; Razem 100h = 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Ćwiczenia - 60h; Razem 60h = 2,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia60h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Lektorat: 12 -24
Cel przedmiotu:
Celem lektoratu jest przygotowanie studentów kontynuujących naukę do egzaminu na poziomie B2. Zarys programu obejmuje cele i treści w ramach czterech sprawności językowych: rozumienie mowy i tworzenie wypowiedzi, rozumienie tekstu ze słuchu i analiza tekstu, i sprawność pisania zróżnicowanych pod względem formy tekstów na zadany temat.
Treści kształcenia:
1.Conditionals. BGB: Unit 17; Test 8 2.Conditionals - consolidation 3.Consumer society - vocabulary, reading and speaking Reading: Could you Spare Me Some Change, Please (p. 122-123 Coursebook) 4.Writing a letter of complaint. Winning a lot of money – listening and speaking. 5.Vocabulary, speaking and listening: spending/earning/saving money, banks. Customer tracking. SB p. 91 Reading: Why Do Shoppers Shy away from the Net? 6. Number and concord. It/there. Word formation - money R. Murphy - English Grammar in Use, unit 83 7. Vocabulary and speaking: Travel. Reading: Welcome to the USA (p. 136-137 Coursebook) 8.   Passive Voice 9.  Passive Voice, passive structures - consolidation BGB: Unit 9, 10; Test 5; R. Murphy - English Grammar in Use, unit 41, 42, 43, 44 10. Writing a report using passive forms. Listening: Hotel Staff Training 11. Vocabulary, speaking and listening: Means of Transport. 12. Wish, If only, would rather, had better. BGB: Unit 18; R. Murphy - English Grammar in Use, unit 38, 39, 40 13. Word formation - negative prefixes and suffixes (SB) 14. Verbs and participles + preposition. Verbs with similar meaning. Reading: A Good Day out (SB p.100-101) ; R. Murphy - English Grammar in Use, unit 120 to 127, 128 - 135 included 15. Module 9, 10 test (conditionals, passives, vocabulary: travel, money) 16. Vocabulary, reading and speaking: Happiness. 17.Clauses of reason, purpose, contrast. Writing an official letter. R. Murphy - English Grammar in Use, unit 112, 113, 114 18. Vocabulary, speaking and listening: Health and Fitness. 19.So/,such; too/enough; as/like. R. Murphy - English Grammar in Use, unit 101, 102, 116 20. Idioms and phrasals connected with “health”. SB p. 110 - 111 Reading: Fit for Fame 21. Reading: Bookworm R. Murphy - English Grammar in Use, unit 67 22.Connecting ideas. Participle clauses. Writing an essay. 23.Vocabulary, speaking and listening: The media. 24.Need + to V / V-ing. 25. Have sth done. Word formation – review. R. Murphy - English Grammar in Use, unit 45 26. Module 11, 12 test (so/,such; too/enough; as/like, have sth done, participle clauses, vocabulary: health, media) 27. B2 tests - Listening, Use of English, Speaking Practice 28. B2 tests - Listening, Use of English, Speaking Practice 29. B2 tests - Listening, Use of English, Speaking Practice 30. B2 tests - Listening, Use of English, Speaking Practice
Metody oceny:
Zaliczenie każdego modułu zależy od spełnienia trzech kryteriów: obecności na zajęciach, opanowania materiału dla danego modułu i nakładu pracy własnej. Szczegółowy regulamin zaliczania modułu jest dostępny na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Zespołu Lektorów: http://www.zl.pw.plock.pl/pl/regulamin_zaliczania_modulu.html
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Bell, J. and R. Gower. First Expert 3rd ed. Pearson Education Ltd. London 2014 2. Kenny, N. and L. Luque-Mortimer. First Certificate Practice Tests Plus. Pearson Education Ltd. London 2008 3. Kenny, N. and R. Mann. First Certificate Student's Resource Book. Pearson Education Ltd. London 2015 4. Emmerson, P. Business Grammar Builder. Macmillan ELT. London 2002 5. Linde-Usiekniewicz, J. (ed.). Wielki słownik angielsko – polski i polsko –angielski. PWN/Oxford.Warszawa 2006 6. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press. Cambridge 1995
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
"Przedmiot jest uczony w bloku; studenci dobierani wg zaawansowania językowego, a nie wg kierunku studiów. Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW"

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w języku angielskim, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski.
Weryfikacja: Przygotowanie samodzielne tematu wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Streszczanie dłuższych fragmentów tekstu; wyszukiwanie szczegółowych informacji w nowym tekście; logiczne dopasowywanie brakujących fragmentów tekstu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U03_01
Potrafi napisać krótki tekst, przedstawiając najważniejsze informacje oraz argumenty za i przeciw. Umie napisać list (e-mail), w którym przedstawia informacje o sobie lub innych, zadaje pytania lub odpowiada na zadane pytania. Potrafi napisać raport, uwzględniający wskazane zagadnienia lub najważniejsze informacje. Posługuje się złożonymi strukturami językowymi.
Weryfikacja: Analiza modelowych tekstów: poznawanie typowych zwrotów i struktury tekstu (rozprawka, list, artykuł, raport) na zajęciach. Tworzenie własnych form pisemnych w ramach pracy własnej w domu. Rozwiązywanie testów leksykalno-gramatycznych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U04_01
Potrafi wypowiedzieć się i uczestniczyć w rozmowie na tematy ogólne, podając swoje argumenty, zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą. Potrafi opisywać zagadnienie, opisywać konkretny przedmiot lub proces.
Weryfikacja: Odpowiadanie na pytania lektora; wypowiadanie się na zadany temat na zajęciach: ćwiczenie krótkiej spontanicznej wypowiedzi i tworzenie dłuższej przygotowanej wypowiedzi. Egzamin B2 (część pisemna i ustna).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U06_01
Potrafi zrozumieć standardowe wypowiedzi w języku angielskim, z zakresu życia codziennego, akademickiego i zawodowego. Rozumie dłuższe wypowiedzi, np. główne zagadnienia wykładu, przemówienia, prezentacji i dyskusji (pod warunkiem, że zna tematykę wypowiedzi). Potrafi wypowiedzieć się i uczestniczyć w rozmowie na tematy ogólne, podając swoje argumenty, zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą. Potrafi opisywać zagadnienie, opisywać konkretny przedmiot lub proces. Potrafi czytać ze zrozumieniem nowe teksty w języku angielskim, popularnonaukowe i z zakresu swojej specjalności.
Weryfikacja: Słuchanie różnorodnych wypowiedzi w nawiązaniu do omawianych zagadnień; ćwiczenie rozumienia tekstu ze słuchu. Słuchanie oryginalnych tekstów anglojęzycznych. Odpowiadanie na pytania lektora; ćwiczenie krótkiej wypowiedzi i przygotowywanie dłuższej wypowiedzi.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK