Nazwa przedmiotu:
Język angielski; Intermediate General English
Koordynator przedmiotu:
mgr Monika Łapiak/ starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WS1A_01_01
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Ćwiczenia (ilość godzin według planu studiów) - 60h; przygotowanie do zajęć -15h; zapoznanie się z literaturą - 8h; przygotowanie do kolokwium - 4h; przygotowanie do egzaminu - 8h; inne (formy pisemne: listy, wypracowania, raporty) - 5h; RAZEM: 100 h = 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Ćwiczenia - 60h; Razem 60h = 2,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia60h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Lektorat: 12 - 24
Cel przedmiotu:
Celem lektoratu jest przygotowanie studentów kontynuujących naukę do egzaminu na poziomie B2. Zarys programu obejmuje cele i treści w ramach czterech sprawności językowych: rozumienie mowy i tworzenie wypowiedzi, rozumienie tekstu ze słuchu i analiza tekstu, i sprawność pisania zróżnicowanych pod względem formy tekstów na zadany temat.
Treści kształcenia:
"1. Different lifestyles – speaking and reading. 2. Present Simple vs. Present Continuous, will +V. Student's presentations: My lifestyle BGB (Business Grammar Builder): Present Time, Unit 1, 2 (praca własna studenta) 3. Past habits : used to + V, would, Past Simple; irregular verbs. Experiencing life abroad /in different cultures – listening and speaking. BGB (Business Grammar Builder): Past Time, Unit 3 (praca własna studenta) 4. State /action verbs.Writing informal emails. 5. Customs and traditions, festivals. 6.Comparatives and superlatives. Modifying adjectives and adverbs. BGB, Unit 37, 38 (praca własna studenta) 7. Use of English (multiple choice cloze): Hospitality. Phrasal verbs with up and down. Collocations : adjectives and nouns. Reading: The Art of Giving, SB (Student's Resource Book)(praca własna studenta) 8.  Module 1 test. (present and past tenses, comparison of adjectives, informal writing, vocabulary). 9.Present Perfect versus Past Simple, Present Perfect Continuous. BGB (Business Grammar Builder):Present and Past: Unit 5, 6 (praca własna studenta) 10. Innocent - reading about the company.Work-related issues. Listening : Stressful Jobs (SB p. 16). 11. Vocabulary exercises: work, jobs, career. Writing a CV and a letter of application. 12. Articles. Some/any ; countable/uncountable nouns. BGB (Business Grammar Builder):Countable/Uncountable nouns, Unit 30; Articles: Unit 34, 35; Determiners: Unit 32 (praca własna studenta) 13. Vocabulary exercises: education, school subjects, school memories. Reading: Carry on Learning, SB (Student's Resource Book) (praca własna studenta) 14. Use of English (open cloze): Albert Einstein. Listening: First Weeks in Higher Education. 15. Word formation. Forming adjectives. Phrasal verbs: education. 16. Module 2 test (Present Perfect, Past Simple, Present Perfect Continuous, Articles, C/U nouns, vocabulary: work, education; writing a letter od application). 17. Cultural heritage: Glasgow, Cracow; world heritage sites. Reading and vocabulary exercises. A Colourful Heritage (London) - reading, Coursebook p. 39 (praca własna studenta) 18. Students' favourite destinations- Presentations. Adjectives and adverbs; adverbs of degree. 19. Writing transactional emails. Listening – Immigrants Arriving in the USA. 20.Natural heritage. Animals. Meeting a jaguar in the rainforest – listening. Comparing and contrasting photos – listening and speaking Clever Claws - SB p. 31 (praca własna studenta) 21.The environment: Light Pollution (SB), Predicting Earthquakes (C) 22. V + V-ing / V / to forms. V-ing after prepositions. BGB (Business Grammar Builder): V + V-ing / V / to forms. Unit 19, 20 (praca własna studenta) 23. V + V-ing / V / to forms - consolidation exercises. 24.  Weather – vocabulary exercises. Groundhog Day. 25. Module 3 test (V + V-ing / V / to forms, vocabulary:cultural and natural heritage). Personal Challenges -In at the Deep End, C . 53 (praca własna studenta) 26.  Narrative tenses (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous) ; time conjunctions. BGB (Business Grammar Builder): Past Time: Unit 4 (praca własna studenta) 27. Challenges - vocabulary. Phrasal verbs (SB p. 32). Writing a story. 28. Various sports - vocabulary. Listening - reasons for taking up a sport. 29.Determiners. Quantity. Adjectives often confused. Phrasals with take. 30. Zaliczenie semestru - Giving credits for the semester."
Metody oceny:
Zaliczenie każdego modułu zależy od spełnienia trzech kryteriów: obecności na zajęciach, opanowania materiału dla danego modułu i nakładu pracy własnej. Szczegółowy regulamin zaliczania modułu jest dostępny na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Zespołu Lektorów: http://www.zl.pw.plock.pl/pl/regulamin_zaliczania_modulu.html
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bell, J. and R. Gower. First Expert 3rd ed. Pearson Education Ltd. London 2014 2. Kenny, N. and L. Luque-Mortimer. First Certificate Practice Tests Plus. Pearson Education Ltd. London 2008 3. Kenny, N. and R. Mann. First Certificate Student's Resource Book. Pearson Education Ltd. London 2015 4. Emmerson, P. Business Grammar Builder. Macmillan ELT. London 2002 5. Linde-Usiekniewicz, J. (ed.). Wielki słownik angielsko – polski i polsko –angielski. PWN/Oxford.Warszawa 2006 6. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press. Cambridge 1995
Witryna www przedmiotu:
http://www.pw.plock.pl/zl
Uwagi:
Przedmiot uczony jest w bloku; dobór studentów do grupy ze względu na umiejętności językowe

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w języku angielskim, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski.
Weryfikacja: Przygotowanie samodzielne tematu wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Streszczanie dłuższych fragmentów tekstu; wyszukiwanie szczegółowych informacji w nowym tekście; logiczne dopasowywanie brakujących fragmentów tekstu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U03_01
Potrafi napisać krótki tekst, przedstawiając najważniejsze informacje oraz argumenty za i przeciw. Umie napisać list (e-mail), w którym przedstawia informacje o sobie lub innych, zadaje pytania lub odpowiada na zadane pytania. Potrafi napisać raport, uwzględniający wskazane zagadnienia lub najważniejsze informacje. Posługuje się złożonymi strukturami językowymi.
Weryfikacja: Analiza modelowych tekstów: poznawanie typowych zwrotów i struktury tekstu (rozprawka, list, artykuł, raport) na zajęciach. Tworzenie własnych form pisemnych w ramach pracy własnej w domu. Rozwiązywanie testów leksykalno-gramatycznych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U04_01
Potrafi wypowiedzieć się i uczestniczyć w rozmowie na tematy ogólne, podając swoje argumenty, zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą. Potrafi opisywać zagadnienie, opisywać konkretny przedmiot lub proces.
Weryfikacja: Odpowiadanie na pytania lektora; wypowiadanie się na zadany temat na zajęciach: ćwiczenie krótkiej spontanicznej wypowiedzi i tworzenie dłuższej przygotowanej wypowiedzi. Egzamin B2 (część pisemna i ustna).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U06_01
Potrafi zrozumieć standardowe wypowiedzi w języku angielskim, z zakresu życia codziennego, akademickiego i zawodowego. Rozumie dłuższe wypowiedzi, np. główne zagadnienia wykładu, przemówienia, prezentacji i dyskusji (pod warunkiem, że zna tematykę wypowiedzi). Potrafi wypowiedzieć się i uczestniczyć w rozmowie na tematy ogólne, podając swoje argumenty, zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą. Potrafi opisywać zagadnienie, opisywać konkretny przedmiot lub proces. Potrafi czytać ze zrozumieniem nowe teksty w języku angielskim, popularnonaukowe i z zakresu swojej specjalności.
Weryfikacja: Słuchanie różnorodnych wypowiedzi w nawiązaniu do omawianych zagadnień; ćwiczenie rozumienia tekstu ze słuchu. Słuchanie oryginalnych tekstów anglojęzycznych. Odpowiadanie na pytania lektora; ćwiczenie krótkiej wypowiedzi i przygotowywanie dłuższej wypowiedzi.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK