Nazwa przedmiotu:
Organizacja produkcji budowlanej - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Anna Krawczyńska- Piechna/adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_27_P
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Opracowanie projektu 30h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Opracowanie projektu 30h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie organizowania bezpiecznego zagospodarowania placu budowy oraz organizowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu komputerowego do planowania przedsięwzięć,
Treści kształcenia:
P1 - Projekt zagospodarowania terenu budowy wraz harmonogramem ogólnym robót, przygotowane dla określonego obiektu budowlanego: opracowanie harmonogramu ogólnego budowy, planu zagospodarowania placu budowy i planu bioz - części opisowej i graficznej
Metody oceny:
Zaliczenie projektu – pozytywna ocena opracowania projektowego.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Jaworski K. M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa 1999. 2. Jaworski K. M., Podstawy organizacji budowy, PWN, Warszawa 2004. 3. Maj T., Organizacja budowy, WSiP, Warszawa 2007. 4. Zieliński B., Microsoft Project 2007 w praktyce, PROED, Warszawa 2010. 5. Praca zbiorowa pod red. Połońskiego M., Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009. 6. Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSIP, Warszawa 2005. 7. Kenley R., Seppanen O., Location-based Management for Construction, Spon Press, Londyn, 2010. 8. Chatfield C., Johnson T., Microsoft Project 2013 krok po kroku, Wydawnictwo Promise, 2013 9. Marcinkowski R., Krawczyńska-Piechna A., Projektowanie realizacji budowy, PWN, 2019 "
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W07_01
Zna metody oceny nakładów rzeczowych na wykonanie określonego zakresu robót i metody kalkulacji czasu ich wykonania. Zna techniki harmonogramowania przedsięwzięć z analizą potrzeb zasobowych i kosztów.
Weryfikacja: Projekt P1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U02_03
Potrafi posługiwać się programem MS Project
Weryfikacja: Projekt P1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U08_02
Potrafi sporządzić harmonogram realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem programu MS project
Weryfikacja: Projekt P1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U08_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U09_02
Potrafi symulować przebieg realizacji przedsięwzięcia programem komputerowym z analizą ryzyka czasu i kosztów realizacji przedsięwzięcia.
Weryfikacja: Projekt P1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U09_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U10_01
Potrafi uwzględnić i zapewnić właściwą organizację i bezpieczeństwo pracy oraz użytkowania w fazie budowy i eksploatacji inwestycji.
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U11_02
Potrafi sporządzić plan bioz dla budowy.
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U11_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu budowy i analizować jego funkcjonowanie w poszczególnych etapach realizacji budowy
Weryfikacja: Projekt P1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o