Nazwa przedmiotu:
Budownictwo komunikacyjne- projekt (BS1A_31/01_P)
Koordynator przedmiotu:
dr inż/ Dariusz Godlewski/adiunkt
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_31/01_P
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h; Opracowanie wyników 20h; Wykonanie projektu 15h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 15h; Razem = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Opracowanie wyników 20h; Wykonanie projektu 15h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15
Cel przedmiotu:
Student zna podstawowe definicje dotyczące budownictwa komunikacyjnego. Potrafi identyfikować problemy projektowania dróg, konstruowania nawierzchni drogowej i jej eksploatacji. Potrafi rozwiązać prosty problem techniczny z tym związany.
Treści kształcenia:
P1 - P15 – wykonanie projektu odcinka ulicy ; P1 - P15 – ocena uszkodzeń odcinka nawierzchni oraz dobór konstrukcji nawierzchni , obrona projektów
Metody oceny:
Wykonanie projektów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. System Oceny Stanu Nawierzchni. Wytyczne stosowania. Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 4 marca 2002. 2. Dariusz Godlewski, Nawierzchnie drogowe, WPW 2011. 3. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.z 2016 poz. 124
Witryna www przedmiotu:
http://www.gddkia.gov.pl/article/systemy_diagnostyki_sieci_drogowej/system_oceny_stanu_nawierzchni//index.php?id_item_tree=ac577a5cac865affcd848714ee14ce85
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01
ma wiedzę dotyczącą sposobu wyliczania elementów projektów drogowych
Weryfikacja: Wykonanie projektu(P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W06_01
Ma wiedzę o cyklu życia nawierzchni drogowej i jej trwałości oraz o sposobach wzmacniania konstrukcji nawierzchni drogowych
Weryfikacja: Wykonanie projektu(P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG
Charakterystyka W06_02
Ma podstawy diagnostyki drogowej
Weryfikacja: Wykonanie projektu(P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG
Charakterystyka W08_03
Zna podstawowe ustawy i rozporządzenia dotyczące budownictwa drogowego
Weryfikacja: Wykonanie projektu(P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W08_05
ma wiedzę o standardach w budownictwie drogowym
Weryfikacja: Wykonanie projektu(P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W12_01
Zna sposoby dostosowania słabego podłoża do wymagań nawierzchni drogowych
Weryfikacja: Wykonanie projektu(P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U08_02
Potrafi wykonać projekt w środowisku CAD oraz przetwarzać dane
Weryfikacja: Wykonanie projektu(P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U08_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o