Nazwa przedmiotu:
Mechanika budowli - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Wojciech Kubissa / adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_19_02_P
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h; Przygotowanie się do zajęć 5h; Wykonanie projektów 5h; Razem 25h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Wykonanie projektów 5h; Razem 20h = 0,8 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10 - 15.
Cel przedmiotu:
Celem modułu kształcenia jest zapoznanie studentów ze sporządzaniem linii wpływu wielkości statycznych w układach statycznie wyznaczalnych, wyznaczaniem wartości siły krytycznej dla układu ramowego oraz wyznaczaniem okresu drgań własnych konstrukcji.
Treści kształcenia:
P1-Praca projektowa nr 1 - Linie wpływu w belkach ciągłych P2 - Praca projektowa nr 2 - Wyznaczanie siły krytycznej dla układu ramowego. P3 - Praca projektowa nr 3 - Wyznaczanie okresu drgań własnych dla układu ramowego.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne są najwyżej dwie nieobecności) oraz zaliczenie ćwiczeń projektowych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest poprawne wykonanie i oddanie zadanych prac projektowych oraz uzyskanie pozytywnych ocen z ich obron. Końcowa ocena z ćwiczeń projektowych jest średnią ocen z obron prac projektowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
"1. Dyląg Z. E. Krzemińska - Niemiec F. Filip: Mechanika budowli, PWN Warszawa1977 2. Nowacki W.: Mechanika budowli, Wyd. PWN Warszawa 1976 3. Cywiński Z.: Mechanika budowli w zadaniach, PWN Warszawa - Poznań 1984 4. Witkowska Z., Witkowski M.: Zbiór zadań z mechaniki budowli. 5. Mechanika Budowli dla studentów zaocznych – Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Gomulińskiego Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2001 6. Wierzbicki W.: Mechanika Budowli 7. Lewandowski R.: Dynamika konstrukcji budowlanych 8. Praca zbiorowa: Mechanika budowli. Ujęcie komputerowe. Cz. I. 9. Iwanczewska A.: Mechanika Budowli Podręcznik dla technikum WSiP, Warszawa 1989
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01
Ma szczegółowa wiedzę obejmującą linie wpływu wielkości statycznych, stateczność i podstawy dynamiki budowli.
Weryfikacja: Prace projektowe oraz ich obrony pisemne (P1-P3).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Umie sporządzać linie wpływu dla belek statycznie wyznaczalnych. Zna podstawowe zagadnienia stateczności konstrukcji. Potrafi wyznaczyć okres drgań własnych prostych układów konstrukcyjnych.
Weryfikacja: Prace projektowe oraz ich obrony pisemne (P1-P3).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U14_01
Potrafi identyfikować schematy statyczne konstrukcji statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne oraz analizować je w celu wyznaczenia sił wewnętrznych.
Weryfikacja: Prace projektowe oraz ich obrony pisemne (P1-P3).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U15_01
Potrafi ocenić przydatność metod mechaniki budowli do rozwiązania konkretnych problemów inżynierskich.
Weryfikacja: Prace projektowe oraz ich obrony pisemne (P1-P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w grupie podczas rozwiązywania zadań rachunkowych.
Weryfikacja: Prace projektowe (P1-P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K