Nazwa przedmiotu:
Konstrukcje metalowe 1 - laboratorium
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Jacek Szpetulski / asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_30_L
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratorium 15h Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Opracowanie sprawozdań 5h; Razem 25h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratoria - 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratorium 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Opracowanie sprawozdań 5h; Razem 25h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
laboratoria 8-12,
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami badań, weryfikacji wymiarów kształtowników stalowych i wytwarzania konstrukcji stalowych.
Treści kształcenia:
L1 - Odchyłki wymiarowe kształtowników stalowych. Pomiary grubości ścianek kształtowników i grubości powłok malarskich. L2 - Badania niszczące zakładkowych złączy śrubowych. L3 - Badania niszczące zakładkowych złączy spawanych. L4 - Pomiary twardości złączy spawanych doczołowych. Wykrywanie wad złączy spawanych metodą penetracyjną. L5 - Spawanie łukowe i gazowe. L6 - Badania odkształceń spawalniczych. L7 - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. L8 - Cięcie acetylenowo-tlenowe i plazmowe.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach ćwiczeń laboratoryjnych i ich zaliczenie. Zaliczenie ćwiczeń polegać będzie na pozytywnych ocenach z cząstkowych sprawdzianów i po prawidłowym opracowaniu sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń. Oceniana także będzie aktywność na zajęciach.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. M. Łubiński, W. Żółtowski: Konstrukcje stalowe, cz. 1, Arkady 2004 r., 2. praca zbiorowa: Budownictwo ogólne tom 5 - Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń, Arkady 2010 r., 3. K. Rykaluk: Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy DWE 2001 r., 4. praca zbiorowa pod redakcją A. Kozłowskiego: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, cz. 1 Wybrane elementy i połączenia, Rzeszów 2009 r., 5. J. Goczek, Ł. Supeł, M. Gajdzicki: Eurokod 3-1-1, Eurokod 3-1-3, Eurokod 3-1-5, Eurokod 3-1-8 Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych, Polit. Łódzka 2011 r.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_02
Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki współczesnej.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych L1 -L8.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W06_01
Ma podstawową wiedzę o trwałości obiektów, materiałów i konstrukcji budowlanych.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - L1 - L8.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U16_01
Potrafi zweryfikować pod względem wymiarowym i materiałowym proste, stalowe elementy konstrukcyjne.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń (L1-L8)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu projektowego.
Weryfikacja: Wykonanie ćwiczenia i jego pozytywne zaliczenie wraz z oceną aktywności na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K