Nazwa przedmiotu:
Konstrukcje metalowe 1 - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Jacek Szpetulski / asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_30_P
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 3h; Przygotowanie do zaliczenia 2h; Wykonanie projektu 5h; Razem 25h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 3h; Przygotowanie do zaliczenia 2h; Wykonanie projektu 5h; Razem 25h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekty 10-15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami projektowania prostych, stalowych elementów konstrukcyjnych i ich wzajemnych połączeń oraz obliczania i wymiarowania prostych konstrukcji stalowych.
Treści kształcenia:
P1. Omówienie zakresu projektu. Opis techniczny: podstawa formalna, przedmiot opracowania, dane wyjściowe, koncepcja konstrukcji, opis poszczególnych ustrojów i elementów. P2. Ustalanie obciążeń i zakresu obliczeń statycznych, przyjęcie materiałów konstrukcyjnych i dodatkowych, warunki gruntowe, klasa odporności ogniowej obiektu i elementów, zabezpieczenia antykorozyjne, ogólne zasady montażu. P3. Podstawy obliczeń statyczno – wytrzymałościowych. P4. Zestawienie obciążeń. Dobór pokrycia stropu. P5. Obliczenia belki drugorzędnej. Zestawienie obciążeń dla stanu montażowego i eksploatacyjnego. Obliczenia sił wewnętrznych. Sprawdzenie stanów granicznych. P6. Obliczenia belki głównej – spawanego podciągu blachownicowego. Schemat statyczny, zestawienie obciążeń, obliczenie sił wewnętrznych. Przyjęcie przekroju poprzecznego. P7. Sprawdzenie wykorzystania nośności na zginanie i ścinanie, sprawdzenie utraty stateczności ogólnej i miejscowej. Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności. P8. Obliczenia poprzecznych żeber usztywniających. Warunki konstrukcyjne i obliczenia wytrzymałościowe żeber pośrednich i skrajnych. P9. Obliczenia sprawdzające połączeń części składowych blachownicy, styków warsztatowych i montażowych, połączeń żeber poprzecznych i belek drugorzędnych z podciągiem. P10. Obliczenia słupa dwugałęziowego. Kształtowanie przekroju poprzecznego. P11. Sprawdzenie nośności słupa. Obliczenia wytrzymałościowe przewiązek i ich połączeń. P12. Obliczenia głowicy słupa. Kształtowanie i obliczenia jej elementów składowych oraz wzajemnych połączeń części składowych głowicy. P13. Obliczenia podstawy słupa. Kształtowanie i obliczenia elementów składowych podstawy słupa oraz wzajemnych połączeń części składowych tego elementu. P14. Sporządzanie rysunków konstrukcji stalowych. Opisywanie prętów, kształtowników, blach oraz połączeń spawanych i śrubowych. Metody wymiarowania. Rysunki schematyczne, zestawieniowe, montażowe i warsztatowe. P15. Sporządzanie zestawienia materiałów. Opis techniczny konstrukcji.
Metody oceny:
Zaliczenie projektu będzie po prawidłowym wykonaniu obliczeń i rysunków oraz po pisemnej i ustnej obronie. Oceniana także będzie aktywność na zajęciach i konsultacjach.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. M. Łubiński, W. Żółtowski: Konstrukcje stalowe, cz. 1, Arkady 2004 r., 2. praca zbiorowa: Budownictwo ogólne tom 5 - Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń, Arkady 2010 r., 3. K. Rykaluk: Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy DWE 2001 r., 4. praca zbiorowa pod redakcją A. Kozłowskiego: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, cz. 1 Wybrane elementy i połączenia, Rzeszów 2009 r., 5. J. Goczek, Ł. Supeł, M. Gajdzicki: Eurokod 3-1-1, Eurokod 3-1-3, Eurokod 3-1-5, Eurokod 3-1-8 Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych, Polit. Łódzka 2011 r.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01
Ma wiedzę z w zakresie algebry i analizy matematycznej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń projektowych P1 -P9.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W04_01
Ma wiedzę w zakresie kształtowania elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania prostych elementów konstrukcyjnych.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń P1 - P9
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W06_01
Ma podstawową wiedzę o trwałości obiektów budowlanych, o trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń projektowych - P1 - P9.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń projektowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować proste elementy konstrukcyjne z zakresu konstrukcji metalowych.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń projektowych.(P1-P10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu projektowego.
Weryfikacja: Wykonanie projektu i jego pozytywne zaliczenie wraz z oceną aktywności na zajęciach i konsultacjach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K