Nazwa przedmiotu:
Konstrukcje betonowe 1 - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Krzysztof Kamiński /adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_29_P
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 30h; Przygotowanie rysunkówć 15h; Przygotowanie do obrony 5h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 30h; Przygotowanie rysunkówć 15h; Przygotowanie do obrony 5h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10 - 15.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta umiejętności: dokonania identyfikacji przypadku elementarnego zadania wymiarowania konstrukcji żelbetowej i zastosowania w praktyce biegłego posługiwania się wiedzą dotyczącą podstawowych założeń stosowania aktualnie obowiązującej normy konstrukcyjnej oraz podstawowymi algorytmami obliczania prostych elementów żelbetowych wykorzystania wiedzy w zakresie obliczania i konstruowania elementów żelbetowych, umożliwiające rozwiązywanie prostych zadań związanych w elementarnymi przypadkami obciążeń konstrukcji
Treści kształcenia:
P1 - P15. Obliczenia zginanego elementu betonowego Obliczenia zginanego elementu żelbetowego pojedynczo zbrojonego Obliczenia zginanego elementu żelbetowego podwójnie zbrojonego Obliczenia zginanego elementu żelbetowego o kształcie teowym Rozplanowanie elementów konstrukcyjnych stropu płytowo-zebrowego Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe płyty Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe żebra Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe podciągu Wykonywanie obwiedni momentów i nosnosci zbrojenia w podciągu Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe słupa Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe stopy żelbetowej Wykonywanie rysunków konstrukcyjnych Wykonywanie rysunków konstrukcyjnych Wykonywanie rysunków konstrukcyjnych Złożenie i obrona projektu
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach projektowych.Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest terminowe samodzielne wykonanie projektu i jego obrona ustna.
Egzamin:
nie
Literatura:
1.Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych wg Eurokodu 2. Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, DWE. Wrocław 2006.   2. Starosolski W., Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych. PWN Warszawa 2011
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01
Ma wiedzę w zakresie obliczania i konstruowania elementów żelbetowych, umożliwiającą rozwiązywanie prostych zadań związanych w elementarnymi przypadkami obciążeń konstrukcji
Weryfikacja: Wykonanie samodzielne i obrona projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U07_01
Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do rysunków.
Weryfikacja: Projekt (P11-P13),
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U12_01
Potrafi dokonać oceny ekonomicznej przy wyborze rozwiązania konstrukcyjnego.
Weryfikacja: Wykonanie samodzielne i obrona projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U14_01
Potrafi identyfikować schematy statyczne konstrukcji w celu jej wymiarowania.
Weryfikacja: Wykonanie samodzielne i obrona projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U15_01
Potrafi ocenić przydatność w konkretnym zadaniu inżynierskim stosowanych w mechanice konstrukcji metod rozwiązywania układów sił i wyznaczania reakcji więzów. Potrafi wybrać właściwy sposób modelowania ustrojów prętowych
Weryfikacja: Projekt (P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_02
Rozumie potrzebę zdobycia uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
Weryfikacja: Wykonanie samodzielne i obrona projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK