Nazwa przedmiotu:
Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Maciej Banach/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_28_P
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h; Opracowanie przedmiaru i kosztorysu 10h; Razem 25h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Opracowanie przedmiaru i kosztorysu 10h; Razem 25h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10 - 15.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności szacowania kosztów robót budowlanych i sporządzania dokumentacji kosztorysowej oraz poznanie podstawowych zasad zarządzania kosztami w procesie inwestycyjnym
Treści kształcenia:
P1. Opracowanie przedmiaru wybranych robót budowlanych obejmujących m.in. roboty ziemne, betonowe, murowe, ciesielskie, dekarskie, montaż stolarki, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie - na przykładzie prostego obiektu budowlanego, z wykorzystaniem programu komputerowego. P2. Opracowanie kosztorysu na wykonanie wybranych robót budowlanych – kosztorys opracowany metodą uproszczonej i szczegółowej kalkulacji kosztorysowej, z wykorzystaniem programu komputerowego.
Metody oceny:
Zaliczenie projektu – pozytywna ocena z opracowania projektowego oraz obrony opracowań projektowych
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004. 2. Kacprzyk A., Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych, Polcen, Warszawa 2010. 3. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C., Proces inwestycyjny w budownictwie, Warszawa 2006. 4. Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP Warszawa 2005. 5. Praca zbiorowa, Środowiskowe zasady obliczania wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych, IPB, Warszawa 2003. 6. Rokiel M., Wycena nowych technologii w budownictwie, Polcen, Warszawa 2010. 7. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych, Warszawa 2005. 8. Werner W. A., Zarządzanie w procesie inwestycyjnym, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004. 9. Uhma C., Ekonomika budownictwa, WSiP Warszawa 1998
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U12_01
Potrafi dokonać oceny kosztów inwestycji budowlanej, dobiera metody kalkulacji kosztorysowej różnych technologii, potrafi wartościować rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe pod względem kosztów wykonania.
Weryfikacja: Projekt (P1-P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi sporządzić przedmiar robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, w oparciu o zasady przedmiarowania ujęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w katalogach nakładów rzeczowych.
Weryfikacja: Projekt (P1-P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o