Nazwa przedmiotu:
Fizyka budowli - laboratorium
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż./ Dorota Bzowska/ profesor Uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_17_L
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratorium 10; Przygotowanie do zajęć 5; Opracowanie wyników 5; Napisanie sprawozdania 5;RAZEM 25 godz. = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratorium 15; RAZEM 15 godz. = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratorium 10; Przygotowanie do zajęć 5; Opracowanie wyników 5; Napisanie sprawozdania 5;RAZEM 25 godz. = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Laboratorium 8 - 12 osób
Cel przedmiotu:
Potrafi poprawnie projektować przegrodę budowlaną przede wszystkim pod względem ochrony cieplnej. Potrafi posługiwać się Normami i Rozporządzeniami w zakresie fizyki budowli i wykorzystywać metody obliczeniowe w nich zawarte. Umie pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu
Treści kształcenia:
L1.Obliczenia wartości współczynnika przenikania ciepła U dla typowych przegród budowlanych. L2.Pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu wraz z wyznaczeniem pionowego gradientu temperatury. L3.Pirometryczne pomiary temperatury powierzchni przegród otaczających pomieszczenie. L4.Komfort cieplny i jakość powietrza w pomieszczeniu. L5.Obliczanie współczynnika przenikania ciepła i strat ciepła przez przenikanie przez przegrodę budowlaną przy użyciu programu Audytor OZC. L6.Symulacja zmian stanu cieplno-wilgotnościowego przegród izolowanych styropianem przy użyciu programu WUFI
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych . Tok prowadzenia i zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych podany jest w Regulaminie i przedstawiany jest na pierwszych zajęciach przez Prowadzącego. Pozytywną ocenę z ćwiczeń laboratoryjnych otrzymują studenci, którzy zaliczą tzw. wejściówkę (posiadanie niezbędnej wiedzy do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego) i sprawozdanie z każdego z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych. Wyznaczane są godziny konsultacji w stałym terminie. Możliwe są dodatkowe konsultacje w uzgodnionym wcześniej czasie. Prowadzący ma kontakt e-mailowy ze studentami, w tym ze starostą grupy
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Klemm P. i In., Budownictwo ogólne, T. II Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2005, 2. Koczyk H., Podstawy projektowania cieplnego i termomodernizacji budynków. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2000, 3. Grabarczyk S., Fizyka budowli. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. OWPW, Warszawa 2005, 4. Awbi H. B., Ventilation of buildings, Chapman & Hall, 1991, 5. Marks W., Owczarek S., Optymalizacja wielokryterialna budynków energooszczędnych KILiWIPPT PAN, Warszawa, 1999.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01
Umie rozwiązywać typowe zadania związane z wymianą ciepła i przepływem wilgoci w przegrodach budowlanych
Weryfikacja: Wejściówka i sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych(L1-L6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W01_02
Umie opracowywać wyniki pomiarów fizycznych
Weryfikacja: Wejściówka i sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych(L1-L6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, narzędzia i materiały stosowane przy obniżaniu strat cieplnych w budynkach
Weryfikacja: Wejściówka i sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych(L1-L6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi posługiwać się Normami i Rozporządzeniami w zakresie fizyki budowli i wykorzystywać metody obliczeniowe w nich zawarte. Umie pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu
Weryfikacja: Wejściówka i sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych(L1-L6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U