Nazwa przedmiotu:
Architektura i urbanistyka - projekt
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. arch. / Justyna Janiak / asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_26_P
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h Przygotowanie się do zajęć 10h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h; Wykonanie ćwiczeń projektowych 15h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Przygotowanie się do zajęć 10h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h; Inne - wykonanie ćwiczeń projektowych 15h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Projekty: 10 - 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi przyszłych inżynierów konstruktorów na problemy estetyki w budownictwie, nabycie umiejętności zaprojektowania obiektu budowlanego o prostej funkcji oraz wskazanie jak powinna odbywać się współpraca inżyniera konstruktora z architektem.
Treści kształcenia:
P1- Zaprojektowanie obiektu o prostej funkcji.
Metody oceny:
Do zaliczenia przedmiotu wymagana jest pozytywna ocena z dwóch zadań projektowych wykonywanych w formie klauzurowej, rozpoczętych na zajęciach, a kończonych w domu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Neufert , Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1995
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury i urbanistyki. Zna zasadę współpracy inżyniera konstruktora z architektem.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_04
Ma podstawową wiedzę w zakresie kompozycji urbanistycznej, powiązań funkcjonalno-przestrzennych projektowanego budynku, zna obowiązujące przepisy oraz problemy estetyki w budownictwie.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować obiekt budowlany o prostej funkcji użytkowej.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o